700 spraw Rzecznika Praw Pasażera Kolei

W poprzednim roku do Rzecznika Praw Pasażera Kolei wpłynęło ponad 250 wniosków o wszczęcie postępowań. Spośród spraw zakończonych w minionym roku 61% przypadków postępowania polubownego doprowadziło do rozwiązania sporu.