Aktualności

700 spraw Rzecznika Praw Pasażera Kolei

Minęły dwa lata od momentu powołania przez Prezesa UTK Ignacego Górę, Joanny Marcinkowskiej na stanowisko Rzecznika Praw Pasażera Kolei. Okres ten to blisko 700 spraw, w tym około 400 z nich to postępowania polubowne.

Istotą spraw prowadzonych przez Rzecznika jest rozwiązanie sporu pomiędzy pasażerem a przedsiębiorcą bez udziału sądu. Zgłoszenia do rzecznika można dokonać w sytuacji, gdy reklamacja nie zostanie rozpatrzona zgodnie z oczekiwaniami pasażera.
W poprzednim roku do Rzecznika wpłynęło ponad 250 wniosków o wszczęcie postępowań. Jest to o blisko 100 więcej niż w roku 2017. Spośród spraw zakończonych w minionym roku 61% przypadków postępowania polubownego doprowadziło do rozwiązania sporu. Jest to o tyle istotne, że postępowania polubowne pozwalają rozstrzygnąć spór znacznie szybciej niż w sądzie.

Sprawy do Rzecznika

 Blisko 25% wniosków dotyczyło od odwołania od wezwania do zapłaty wystawionego z powodu braku ważnego biletu lub okazania biletu np. z niewłaściwym rodzajem ulgi. Zbliżona liczba spraw to żądanie przyznania odszkodowania za opóźnienie pociągu. Natomiast aż 20% przypadków to pomoc w uzyskaniu zwrotu należności za niewykorzystany bilet. Pozostałe sprawy dotyczyły komfortu przejazdu, a okazjonalnie innego rodzaju zdarzeń, np. urazów powstałych podczas podróży lub kradzieży odzieży czy bagażu.

Odmowy prowadzenia postępowania

 W przypadku 8% spraw Rzecznik był zobowiązany do odmowy prowadzenia postępowania. Te przypadki to między innymi sytuacje gdy pasażer nie skierował wcześniej reklamacji do przewoźnika, gdy sprawa była już wcześniej rozpatrywana przez Rzecznika lub przez sąd albo gdy sprawa wykraczała poza kategorie sporów objęte właściwością Rzecznika.
Działalność Rzecznika Praw Pasażera Kolei nie ogranicza się do prowadzenia postępowań polubownych. Część podróżnych prosi tylko o wyjaśnienia dotyczące prawidłowości postępowania przedsiębiorców. Rzecznik promuje również wśród pasażerów wiedzę o przysługujących im prawach. W tym celu we współpracy z przewoźnikami i zarządcami dworców dystrybuowane są ulotki i broszury informacyjne, a na wielu stacjach i peronach są wywieszane plakaty.

Pozostałe inicjatywy – edukacja, aktywizacja

Rzecznik podejmuje również inne inicjatywy, które dotyczyły wymiany doświadczeń z podmiotami zajmującymi się pozasądowym rozwiązywaniem sporów dotyczących przewozu osób oraz innych sektorów gospodarki. Od 2018 r. jest członkiem Travel-Net – sieci podmiotów ułatwiających rozwiązywanie sporów transgranicznych w obszarze transportu. W celu edukacji, aktywizacji, informacji i bezpieczeństwa osób starszych w transporcie kolejowym Rzecznik bierze również udział w spotkaniach z seniorami działającymi w strukturach Uniwersytetów III Wieku.

RK

Dodaj komentarz