Raport z Polski Wydarzenia

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły konkurs na Prezesa Zarządu. Znamy warunki

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także „Spółka”) ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Prezes Zarządu PKP PLK S.A. poszukiwany. Znamy warunki (fot. PKP PLK)
Prezes Zarządu PKP PLK S.A. poszukiwany. Znamy warunki (fot. PKP PLK)

Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie spełniającym, w co najmniej w jednym roku obrotowym, następujące przesłanki:
 • zatrudniało średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
 • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
 • sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa i przestępstwa skarbowe;
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 • złożyła właściwemu organowi oświadczenie lustracyjne (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.), o którym mowa w ustawie z dnia
  18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
 • posiada znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • jej stan zdrowia umożliwia pełnienie funkcji członka Zarządu.

Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 • określenie stanowiska, na które kandyduje;
 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny;
 • podpisany własnoręcznie życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu);
 • aktualny (wydany nie później niż na 30 dni przed upływem terminu do składania zgłoszeń) oryginał zaświadczenia o niekaralności;
 • poświadczone kopie następujących dokumentów:
  • dyplomu ukończenia studiów wyższych lub innego dokumentu poświadczającego wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych
  • świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek lub dokumentów poświadczających świadczenie usług na podstawie innej umowy;
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie o:
  • ukończeniu studiów wyższych lub uzyskaniu wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
  • stażu pracy oraz wymaganym doświadczeniu, w tym wskazanie podmiotu oraz danych odnoszących się do wymaganej skali działalności przedsiębiorstwa (wielkość zatrudnienia, roczny obrót netto, suma aktywów),
  • korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  • toczących się postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe wobec kandydata,
  • sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata,
  • uchwałach dotyczących absolutorium w związku z pełnieniem funkcji
   w organach innych podmiotów, jeżeli kandydat pełnił taką funkcję (za wszystkie okresy, w których pełnił taką funkcję),
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, stanowiące załącznik do ogłoszenia,
  • złożeniu właściwemu organowi oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.), o którym mowa
   w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
   o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
  • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie funkcji członka Zarządu;
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

 

Dodaj komentarz