Analizy Przewozy towarowe

Rok 2021 ze wzrostem w przewozach intermodalnych

Urząd Transportu Kolejowego podsumował wyniki przewozów intermodalnych w roku 2021. Mimo trwającej pandemii, w porównaniu z 2020 r. rynek odnotował wzrost.

W roku 2021 koleją przetransportowano 26,5 mln ton ładunków intermodalnych, wykonując pracę przewozową na poziomie 8,2 mln tono-km. Porównując wyniki te do roku ubiegłego, masa przewiezionych towarów wzrosła o 11,6 proc., praca przewozowa zaś o 4,4 proc.

W 2021 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali 26,5 mln ton ładunków. Masa ładunków w transporcie intermodalnym wzrosła o 2,7 mln ton (zmiana o 11,6 proc.). Praca przewozowa w ubiegłym roku wyniosła 8,2 mld tono-km i wzrosła o ok. 0,4 mld tono-km w stosunku do 2020 r. (zmiana o 4,4 proc.).

W 2021 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych. Pierwszy raz w historii przewieziono ich prawie 1,8 mln sztuk. Rynek przewozów intermodalnych osiągnął poziom 1 778 tys. sztuk, z czego 1 690 tys. sztuk stanowiły kontenery. W stosunku do 2020 r. liczba przetransportowanych jednostek wzrosła o ok. 6,9 proc..

Udział kontenerów w ogólnej liczbie jednostek na koniec 2021 r. stanowił 95 proc.. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej przewożono jednostek 20- i 40-stopowych, które stanowiły odpowiednio 33,9 proc. i 56,7 proc. ogólnej liczby jednostek. Liczba przewiezionych kontenerów 40-stopowych po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mln sztuk. Udział pozostałych kontenerów wyniósł odpowiednio: 25-stopowych – 0,1 proc., 30-stopowych – 1,6 proc., 35-stopowych – 0,03 proc. i 45-stopowych – 2,7 proc.. Naczepy i przyczepy samochodowe stanowiły 2,6 proc. wykorzystywanych jednostek, a wymienne nadwozia samochodowe 1,8 proc.. Ponadto w 2021 r. niewielki odsetek (0,001 proc.) stanowiły samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe z naczepami.

Dr inż. Ignacy Góra:

-Rynek przewozów intermodalnych okazał się najmniej podatny na ograniczenia wynikające z pandemii. Przewoźnicy potrafili dostosować się do zmieniających realiów rynku. Transport intermodalny regularnie rośnie z roku na rok, ale wymaga wsparcia wszystkich interesariuszy rynku. Dla nadawców i odbiorców ładunków czynnikiem wpływającym na wybór danego środka transportu są trzy podstawowe zmienne: czas, koszt i dostęp do infrastruktury załadunkowej/wyładunkowej. Te trzy czynniki są kluczowe z punktu widzenia optymalizacji łańcucha dostaw –  zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

W 2021 r. udział masy przewiezionej w ramach transportu intermodalnego w masie ładunków ogółem osiągnął 10,9 proc.. Dla porównania w 2020 r. udział ten wyniósł 10,7 proc., podczas gdy w 2019 r. kształtował się na poziomie 8,3 proc..

Szczegółowe, tabelaryczne wyniki dotyczące przewozów intermodalnych można znaleźć na portalu statystycznym Urzędu Transportu Kolejowego Dane Kolejowe, który jest dostępny pod adresem dane.utk.gov.pl. Serwis w zakładce Transport intermodalny w przejrzysty sposób prezentuje bieżące statystyki dotyczące rynku transportu intermodalnego, jak również dane archiwalne.

Dodaj komentarz