Przewozy towarowe Raport z Polski

Rozwiązanie ZUZP i Porozumienia Walentynkowego w PKP CARGO S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. przedłożył stronie społecznej propozycję zawarcia porozumienia o rozwiązaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz propozycję rozwiązania Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań ZUZP dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. zawartego w dniu 14 lutego 2005 r., tzw. Porozumienia Walentynkowego.

Propozycja złożona przez PKP CARGO S.A. obejmuje rozwiązanie Układu i Porozumienia z dniem 31 grudnia 2024 roku. Oczekiwaniem Pracodawcy jest ustosunkowanie się do powyższych propozycji przez Partnerów Społecznych do dnia 10 czerwca 2024 roku.

Zawarcie porozumienia w zakresie rozwiązania ZUZP i Porozumienia pozwoli na rozpoczęcie kolejnych –poza skierowaniem do 30% pracowników PKP CARGO S.A. na tzw. nieświadczenie pracy w trybie art. 54 ustawy z 8 września 2000 roku o komercjalizacji PKP – skutecznych działań celem ograniczenia kosztów pracowniczych, stanowiących świadczenia wpłacane obecnie pracownikom PKP CARGO S.A. ponad powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy. Zaprzestanie wypłaty tych świadczeń przyniosłoby oszczędności wynoszące nawet kilkadziesiąt milionów zł miesięcznie. Reakcja związków zawodowych na powyższe propozycje będzie jasną deklaracją zrozumienia trudnej sytuacji, w której znalazła się nasza Spółka.

Jednocześnie Zarząd Spółki zadeklarował gotowość podjęcia we współpracy z Partnerami Społecznymi intensywnych prac nad opracowaniem do dnia 31 grudnia 2024 roku nowych regulacji wynagrodzeniowych, zastępujących dziś obowiązujące.

– W poczuciu odpowiedzialności za dalsze losy i rozwój Spółki Zarząd PKP CARGO S.A. podjął trudny proces restrukturyzacji, obejmujący swoim zakresem wszystkie obszary działalności PKP CARGO S.A. Jesteśmy zmuszeni wdrażać działania naprawcze w celu uzyskania stabilności finansowej PKP CARGO S.A. Pogarszająca się sytuacja finansowa Spółki powoduje konieczność podejmowania zdecydowanych, często bolesnych decyzji. Kluczowym celem operacyjnym jest przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji, która pozwoli na zachowanie płynności finansowej, a w perspektywie długookresowej – na efektywne konkurowanie na rynku przewozów towarowych oraz zbudowanie stabilnych podstaw dalszego rozwoju. Mając na uwadze trudną sytuację finansową PKP CARGO S.A. wynikającą ze znacznego spadku przewozów kolejowych, powodującego obniżenie wpływów i utrzymującą się tendencją dalszego ich obniżenia w stosunku do roku ubiegłego, co jest równoznaczne z wystąpieniem okresowych trudności finansowych oraz ograniczeniem zadań Spółki, konieczne jest podejmowanie wszelkich możliwych działań w celu ograniczenia kosztów, zapewnienia stabilności finansowej Spółki oraz ochrony miejsc pracy. Mamy nadzieję, że w trosce o dalsze losy Spółki i Pracowników strona związkowa przyjmie propozycję rozwiązania ZUZP i Porozumienia Walentynkowego ze zrozumieniem i w najbliższych dniach rozpoczniemy pracę nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy  – podkreśla p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. dr Marcin Wojewódka.

 

Dodaj komentarz