Przewozy towarowe

Transport intermodalny z potężnym wsparciem z UE

Prawie 781,6 mln złotych przekazała Polsce Unia Europejska na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego. Środki te wesprą rozbudowę terminali drogowo-kolejowych zlokalizowanych na sieci TEN-T oraz zakup specjalistycznego taboru do przewozów intermodalnych. Centrum Unijnych Projektów Transportowych właśnie ogłosiło nabór wniosków. Dokumenty składać można do 15 lipca 2024r.

Ruszą inwestycje w transport intermodalny. CUPT ogłosił konkurs (Zdjęcie wygenerowane AI)
Ruszą inwestycje w transport intermodalny. CUPT ogłosił konkurs (Zdjęcie wygenerowane AI)

CUPT ogłosiło dziś (16.05) nabór w trybie konkursowym wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności; Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność; Inwestycja: E2.1.3. Transport intermodalny.

Wsparcie finansowe ze środków unijnych otrzymać mogą przedsięwzięcia skoncentrowane na:

  1. terminalach drogowo-kolejowych zlokalizowanych na sieci TEN-T,
  2. zakupach specjalistycznego taboru do przewozów intermodalnych.

Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), mającemu siedzibę, oddział lub przedstawicielstwo na terytorium Polski i tu realizującemu konkretną inwestycję. Ta może obejmować:

  • budowę lub przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych, w tym infrastruktury dedykowanej, w rozumieniu art. 2 pkt 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. ) w zakresie infrastruktury drogowej, bocznic kolejowych lub linii kolejowych, które służą połączeniu terminali intermodalnych z siecią drogową lub siecią kolejową;
  • zakup lub modernizację urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych;
  • zakup lub modernizację i wdrożenie systemów informatycznych niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych oraz systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym;
  • zakup nowego lub użytkowanego i zmodernizowanego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego – jeżeli przedsiębiorca nie jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy;
  • zakup nowego zeroemisyjnego taboru kolejowego służącego wyłącznie do wykonywania transportu intermodalnego – jeżeli przedsiębiorca jest podmiotem udostępniającym tabor kolejowy.

– W przypadku przedsięwzięć dotyczących przeładunku intermodalnego, zarówno przedsięwzięcia zakupowe, jak i infrastrukturalne mogą wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – informuje Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

Potencjalni Wnioskodawcy

O objęcie przedsięwzięcia wsparciem mogą się ubiegać:

  • przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego, w tym operatorzy terminali intermodalnych (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124);
  • podmioty zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania transportu intermodalnego (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124);
  • podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124).

Wnioski i terminy

Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem należy składać w formie określonej w Regulaminie Konkursu, w terminie od 16 maja 2024 r. do 15 lipca 2024 r.

Dodaj komentarz