Raport z Polski Wydarzenia

PKP S.A. wzmacniają pozycję w UE

Prezes zarządu PKP S.A. Alan Beroud uczestniczył w spotkaniu szefów kolei europejskich (CEO Summit 2024) i wziął udział posiedzeniu Zarządu CER (Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej), podczas którego został nominowany na stanowisko wiceprzewodniczącego tej organizacji. Ponadto reprezentanci 26 firm kolejowych i organizacji branżowych podpisali wspólną deklarację w sprawie dekarbonizacji transportu oraz zaapelowali o konieczność zmian mechanizmów finansowania kolei w Unii Europejskiej i wsparcie sektora kolejowego.

Alan Beroud, Prezes Zarządu PKP S.A.
Alan Beroud, Prezes Zarządu PKP S.A.

5-6 lipca br. Budapeszt był gospodarzem spotkania prezesów kolei europejskich i Komitetu Zarządzającego Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (Community of European Railway and Infrastructure Companies, CER). Biorący udział w wydarzeniu prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP dr Alan Beroud otrzymał nominację na wiceprzewodniczącego CER, największej europejskiej organizacji zrzeszającej koleje. To druga ważna nominacja dla Alana Berouda w tym tygodniu, po objęciu przez niego stanowiska przewodniczącego Międzynarodowego Związku Kolei (UIC). Tym samym głos polskiego sektora kolejowego będzie silnie reprezentowany na międzynarodowej arenie, a Grupa PKP będzie miała istotny wpływ na decyzje dotyczące rozwoju kolei i infrastruktury kolejowej, kształtowanie polityk i regulacji kolejowych na poziomie Unii Europejskiej.

Istotnym elementem budapesztańskiego spotkania było podpisanie przez szefów kolei europejskich deklaracji adresowanej do nowej Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, która zawiera postulaty dotyczące unijnych instrumentów prawno-finansowych i mechanizmów przyszłego finansowania sektora kolejowego. Deklaracja zwraca uwagę na słabości obecnych ram legislacyjnych oraz zasad finansowania inwestycji kolejowych, podkreślając potrzebę ich wzmocnienia i dostosowania do aktualnych wymagań sektora. Stąd jednym z najważniejszych postulatów jest stworzenia nowych, długookresowych instrumentów finansowania kolei w oderwaniu od okresu pojedynczej unijnej perspektywy finansowej, opartych na zasadach uczciwości i stabilności, z uwzględnieniem całego cyklu życia infrastruktury kolejowej i realizowanych projektów TEN-T, złożoności systemu kolejowego oraz potrzeb i oczekiwań klientów.

Alan Beroud przewodniczącym Międzynarodowego Związku Kolei (UIC)

W deklaracji podkreślono znaczącą rolę i wkład kolei w dekarbonizację transportu, zaznaczając, że jest to jedyny dziś rodzaj transportu, który skutecznie ogranicza emisję gazów cieplarnianych. Kolej już teraz jest gotowa, aby sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi oraz osiągnięciem celów polityki UE w tym zakresie.

– Kolej odgrywa niezwykle ważną rolę we współczesnych gospodarkach. Ma także ogromne znaczenie w ekologizacji sektora transportowego. To właśnie dzięki zaletom kolei można skutecznie odpowiedzieć na wzrastający globalny popyt na działalność transportową bez zwiększania emisji. Zależy nam na tym, aby głos naszej branży był brany pod uwagę nie tylko na poziomie krajów, w którym działamy, ale także na forum europejskim – dodał prezes Beroud.

 

Dodaj komentarz