Wydarzenia

Jakość inwestycji budowlanych zaczyna się od ustawy PZP

11 stycznia w Warszawie odbyła się konferencja „Nowelizacja ustawy PZP w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zamówień na projektowanie i wykonanie robót budowlanych”. Konferencję zorganizowała Grupa Doradcza KZP sp. z o.o. „Raport Kolejowy” był jednym z patronów medialnych tego wydarzenia.

Otwierając obrady Żaklina Ossowska, Prezes Grupy Doradczej KZP, podkreśliła, że celem konferencji było stworzenie forum wymiany myśli między uczestnikami systemu zamówień publicznych, a także wsparcie dla wyrażanych przez uczestników rynku, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, postulatów racjonalnych zmian w ustawie PZP. Te zmiany – zdaniem jednego z prelegentów Gijsa Verberne z holenderskiej kancelarii Van Doorne w Amsterdamie – powinny zmienić podejście do udzielania w Polsce zamówień publicznych. Według Varberne konieczne będzie mentalne przestawienie się polskich zamawiających w zakresie udzielania zamówień publicznych z systemu tradycyjnego na metodę BVP (Best Value Procurement). Metoda ta, powszechnie stosowana w Holandii, przynosi zyski dla zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

Największy w Polsce publiczny zamawiający roboty budowlane, czyli GDDKiA, jest w oczywisty sposób zainteresowany wyborem najkorzystniejszej oferty. Izabela Kornas, Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w GDDKiA, omówiła różnice w definicji „oferty najkorzystniejszej”, zawartej w Dyrektywie Klasycznej oraz w obowiązującej w Polsce ustawie PZP. Podkreślała, że w przypadku dokonywania wykładni ustawy PZP warto sięgać do Motywów Dyrektywy Klasycznej, które są niedoceniane, choć stanowią prawdziwą skarbnicę wiedzy. W ostatnich miesiącach szczególne zainteresowanie w praktyce stosowania Prawa zamówień publicznych budzą tak zwane klauzule społeczne. Sylwia Szczepańska, główny ekspert ds. Zamówień Publicznych w NSZZ „Solidarność” i promotorka klauzul społecznych z wieloletnim doświadczeniem, omówiła ich funkcjonowanie na poziomie unijnym, krajowym, a także w konkretnych SIWZ. Ich główną funkcją – przekonywała – jest zapewnienie, że publiczne pieniądze będą trafiać do etycznych przedsiębiorców.

Po raz kolejny dyskusje wzbudziła kwestia pozacenowych kryteriów oceny ofert. Według opracowania dr Izabeli Fundowicz z Urzędu Zamówień Publicznych, przy analizie procentowej stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert, należy również dokonywać ich wartościowania. Często bowiem pozacenowe kryteria jedynie pozornie wprowadzają dodatkową konkurencję (np. zero-jedynkowa ocena spełnienia kryterium gwarancji), a dodatkowo najczęściej nie odnoszą się do jakościowych kryteriów oceny ofert. Znaczący wkład merytoryczny miały również wystąpienia: Karoliny Prygiel, Eksperta ds. Zamówień Publicznych z CH2M HILL, dotyczące opisu przedmiotu zamówienia; analiza orzecznictwa przeprowadzona przez Jacka Jerkę, Dyrektora Departamentu Zakupów w NBP; analiza zagadnienia ceny rażąco niskiej przygotowana przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa, a zaprezentowana przez Teresę Sienkiewicz; oraz prelekcja Michała Skorupskiego, Dyrektora Departamentu Dużych Projektów Budowlanych w KPMG, na temat metody BVP. Swoistym podsumowaniem konferencji było wystąpienie Dariusza Ziembińskiego z Kancelarii Ziembiński & Partnerzy w Warszawie, który zwrócił uwagę na problemy związane z pełną transpozycją dyrektywy unijnej.

Są to kwestie związane m.in. z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia, środkami ochrony prawnej oraz zastrzeganiem informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Te zagadnienia wywołują realne problemy zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Konferencję należy uznać za olbrzymi sukces. Podczas trwania wydarzenia, a także już po jego zakończeniu, wielu uczestników wyraziło uznanie dla doboru omawianych tematów oraz poziomu eksperckiego prelegentów. Była to jedna z pierwszych konferencji, która tak praktycznie i realnie traktowała o problemach czy kierunkach rozwoju sytemu zamówień publicznych, a nie tylko powielała relacje ze zmian wprowadzonych nowelizacją. Z niecierpliwością czekamy zatem na kolejną konferencję organizowaną przez Grupę Doradczą KZP.

Tym razem przedmiotem dyskusji będą czyny nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych.

RK