Wydarzenia

Spotkanie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej w UTK

Przedstawiciele Agencji Kolejowej  Unii Europejskiej, Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury  i Budownictwa, PKP Polskich Linii  Kolejowych SA oraz PKP Intercity SA  uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym  Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności  Ruch Kolejowy (TSI OPE).  TSI OPE stanowi zestaw ramowych  wymagań ukierunkowanych na ujednolicenie  podejścia państw członkowskich  Unii Europejskiej w szczególności  w obszarze wspólnych zasad  i reguł eksploatacji. Na mocy postanowień  TSI OPE państwa członkowskie  zobowiązane są do dokonania przeglądu  przepisów, procedur i instrukcji  oraz ewentualnego ich uzupełnienia  lub zmodyfikowania.

Końcowym terminem  jest 1 lipca 2017 r. Do tego  czasu państwa członkowskie powinny  przygotować krajowy plan wdrożenia.  Opisuje on działania, jakie zamierzają  podjąć, aby spełnić wymogi TSI OPE.  Reprezentanci Agencji Kolejowej  Unii Europejskiej przedstawili uczestnikom  spotkania wizję wspólnych  przepisów, genezę wymogów TSI  OPE oraz nowych rozwiązań. Poinformowali  również o odpowiedzialności  i roli państwa członkowskiego  w zakresie aktualizacji przepisów zarówno  krajowych, jak i wewnętrznych  spółek (SMS, instrukcje, regulacje  wewnętrzne). Uczestnicy spotkania  omówili obecne krajowe przepisy  bezpieczeństwa, a także znaczenie  Krajowego Planu Wdrożenia oraz  odpowiedzialność państwa członkowskiego  w tym zakresie. Oprócz  przepisów operacyjnych omawiane  również były wymagania wobec  personelu wykonującego zadania  związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem  ruchu kolejowego.