Aktualności

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie PKP PLK S.A.

Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji, Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych, Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji, Członka Zarządu – dyrektora ds. wsparcia operacyjnego.

fot. PKP PLK

1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
4) posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem spełniającym, w co najmniej jednym roku obrotowym, następujące przesłanki:

a) zatrudniało średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
b) osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
c) suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego była wyższa niż równowartość w złotych 43 milionów euro;