Raport z Polski Wydarzenia

Prezes UTK nie zatwierdził zmian w cenniku PKP PLK

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmówił zatwierdzenia projektu cennika PKP Polskich Linii Kolejowych w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej. Na rozkład jazdy pociągów 2022/2023 PKP PLK może stosować dotychczasowy cennik. Może także opracować nowy cennik i ponownie przedstawić go do zatwierdzenia Prezesa UTK.

Odmowa Prezesa UTK zatwierdzenia projektu cennika obejmuje również sposób ustalenia opłaty manewrowej. (Fot. ilustracyjne)
Odmowa zatwierdzenia projektu cennika obejmuje również sposób ustalenia opłaty manewrowej. (Fot. ilustracyjne)

Prezes UTK wydając decyzję zarzucił zarządcy:

  • wprowadzenie części stawki związanej z rodzajem wykonywanych przewozów (mark-up’u) pomimo zaistnienia przesłanek uniemożliwiających jego stosowanie;
  • brak przesłanek prawnych uzasadniających stosowanie wielokrotnego korygowania współczynników różnicujących średnią stawkę w zależności od kategorii linii kolejowej i masy pociągu dla pociągów z zamówionymi postojami handlowymi przy peronach, a także brak merytorycznego uzasadnienia dla słuszności takiego rozwiązania.

Odmowa Prezesa UTK zatwierdzenia projektu cennika obejmuje również sposób ustalenia opłaty manewrowej.

Podjęta przez zarządcę decyzja lub nowy projekt cennika powinna być przedstawiona Prezesowi UTK w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Prezesa UTK odmawiającej zatwierdzenia projektu cennika (art. 33 ust. 19 i art. 33 ust. 20 ustawy o transporcie kolejowym).

Źródło UTK