Wydarzenia

Trakcja S.A. zawarła ugodę sądową z Województwem Kujawsko-Pomorskim

Konsorcjum spółek TRAKCJA S.A., AB Kauno Tiltai i Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. zawarło przed Sądem Rejonowym w Toruniu ugodę z przedstawicielami samorządu województwa kujawsko-pomorskiego ws. zawartej umowy inwestycyjnej.

Fot. Trakcja S.A.

Umowa dotyczyła rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno z wyłączeniem węzła autostradowego w miejscowości Lisewo.

W celu polubownego zakończenia rozdźwięku między stanowiskami układających się stron, dotyczących kwestii rozliczenia wykonanych i nieodebranych przez zamawiającego robót, własności materiałów oraz ewentualnych kar umownych, podjęto negocjacje, które zakończyły się sukcesem i pozwoliły stronom zmitygować ryzyko prowadzenia długotrwałego i kosztownego sporu sądowego – informuje spółka TRAKCJA S.A.

Wzajemne ustępstwa, przepisane treścią ugody, obejmują w szczególności zapłatę wynagrodzenia na rzecz wykonawcy z tytułu wykonanych robót, powiększonego o należny podatek VAT w kwocie prawie 9,2 mln zł, nabycia przez zamawiającego własności materiałów i zrzeczenia się ew. roszczeń wzajemnych wynikających z realizacji kontraktu.

Bezpośrednim skutkiem zawarcia ugody jest także obustronne zobowiązanie do działania w taki sposób, jak gdyby kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron.

Reklama