Wydarzenia

Opodatkowanie wspólników spółek komandytowych w 2021 r.

Kwestie związane z opodatkowaniem spółek komandytowych i wspólników tych spółek po zmianach, które nastąpiły w bieżącym roku budzą wiele wątpliwości.

W wyniku bowiem wprowadzonych zmian od 1 stycznia br. spółki komandytowe przestały być transparentne podatkowo, co w konsekwencji powoduje między innymi, że :
• wypłaty zysków z tego rodzaju spółek nie są już neutralne podatkowo i stanowią przychody ze źródła kapitały pieniężne jako przychody z udziału w zyskach osób prawnych, a
• na spółki komandytowe zostały nałożone obowiązki płatnika podatku od wypłacanych na rzecz wspólników należności stanowiących przychody z udziału w zyskach osób prawnych.

Podatnicy mając wątpliwości odnośnie stosowania nowych przepisów składają wnioski o interpretację stosowania nowych przepisów. Przykładowo w ostatnio wydanych interpretacjach Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż:

1. zyski wypłacane przez spółkę komandytową w momencie posiadania przez nią statusu podatnika CIT, które zostały wypracowane w okresie przed uzyskaniem statusu podatnika CIT, nie są już opodatkowane ponownie CIT lub PIT a spółka nie jest zobowiązana do pobrania zaliczki na podatek PIT i CIT od tych zysków wypracowanych do 30 kwietnia 2021 r.

2. wypłaty na rzecz komplementariusza z tytułu udziału w zysku spółki wypracowanym w okresach od 1 maja 2021 r. generują dla spółki obowiązki, tj.:
• na moment wypłaty tych należności będzie miała jako płatnik obowiązek poboru podatku;
• przy poborze tego podatku powinna uwzględnić uprawnienie komplementariusza do pomniejszenia kwoty podatku, z tym że wartość przysługującego pomniejszenia ustala się, gdy znana jest wartość podatku dochodowego od osób prawnych należnego od dochodu spółki za rok podatkowy, w którym uzyskany został zysk dzielony między wspólników (jest to podatek, który znajdzie odzwierciedlenie w zeznaniu rocznym CIT-8) – czyli nie jest możliwe pomniejszenie podatku na etapie wypłacania zaliczek w trakcie roku.