Wydarzenia

Opodatkowanie wspólników spółek komandytowych w 2021 r.

Zdaniem natomiast Dyrektora KIS jeśli spółka wypłaci udział w zyskach osiągniętych w danym roku po terminie przedawnienia swojego zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za ten rok (czyli np. za 2021 r. w 2028 r.) to wypłaci udział w zyskach także po terminie, o którym mowa w art. 30a ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wypłata zysków po tym terminie nie daje prawa do pomniejszenia podatku o kwotę, o której mowa w art. 30a ust. 6a ustawy. W przypadku więc wypłaty komplementariuszowi zysków wypracowanych w spółce od 1 maja 2021 r. i wypłacanych w okresie po upływie 6 lat od końca roku podatkowego, w którym zysk został osiągnięty, Spółka jako płatnik będzie miała obowiązek poboru podatku według stawki 19%, bez pomniejszenia.

W tym miejscu należy jednak zauważyć, że o ile pierwsze stanowisko organu nie budzi wątpliwości to w przypadku drugiego i trzeciego podatnicy składają skargi do sądów administracyjnych. Są już pierwsze rozstrzygnięcia dotyczące opodatkowania wypłaconych w spółkach zaliczek, z których wynika iż płatnik, nie ma obowiązku pobierania podatku od zaliczek wypłacanych komplementariuszowi do zakończenia roku podatkowego tej spółki, gdyż dopiero po zakończonym roku znana będzie wysokość podatku należnego od spółki kapitałowej. Są to niestety wyroki nieprawomocne i na zakończenie sporów trzeba będzie poczekać a podatnicy pozostają w niepewności co do tego jak stosować nowe przepisy.

REASUMUJĄC Z WYDANYCH INTERPRETACJI WYNIKA, IŻ
1. wypłata zysków wypracowanych do 30 kwietnia 2021 r. nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym,
2. wypłata zaliczek na poczet zysku jest opodatkowana podatkiem bez możliwości odliczenia podatku zapłaconego w trakcie roku przez spółkę, gdyż taka możliwość istnieje dopiero po zakończonym roku podatkowym,
3. wypłata po terminie przedawnienia zobowiązania nie daje możliwości odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę.

Violetta Wełnicka
doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego
KDP GOTOWICZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy.