Wydarzenia

Spotkanie ministrów transportu państw UE w Bukareszcie

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uczestniczył w Bukareszcie w nieformalnym spotkaniu ministrów ds. transportu państw członkowskich Unii Europejskiej, zorganizowanym w związku z prezydencją rumuńską.

W ramach spotkania odbyły się debaty na temat multimodalności, przyszłości mobilności w UE, wzmocnienia łączności i spójności przez TEN-T i instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Minister Andrzej Adamczyk, podczas sesji poświęconej przyszłości polityki UE w zakresie TEN-T, powiedział, że:
– W ocenie Polski lepsza koordynacja wdrażania sieci TEN-T powinna iść w parze z dostosowaniem jej zakresu do obecnego stanu rozwoju infrastruktury, zmieniających się potrzeb obywateli w zakresie mobilności i priorytetów rozwojowych poszczególnych państw członkowskich. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Komisji Europejskiej o przyspieszeniu rewizji sieci TEN-T planowej na lata 2021-2022 – powiedział minister Andrzej Adamczyk podczas sesji – Będziemy w dalszym ciągu konsekwentnie wspierać jej dalszy rozwój, szczególnie poprzez ujęcie nowych, perspektywicznych projektów, takich jak Via Carpatia, Centralny Port Komunikacyjny i projekt szybkiej kolei łączącej państwa V4.
W Bukareszcie Adamczyk odbył szereg rozmów z ministrami transportu krajów UE. Podczas spotkań bilateralnych z ministrami ds. transportu Bułgarii, Litwy, Łotwy oraz Węgier omówił dalsze plany działań w z zakresie Pakietu Mobilności I w kontekście jego turbulentnego procedowania na forum Parlamentu Europejskiego.
W czasie spotkania z ministrem transportu Republiki Łotewskiej Tālisem Linkaitsem Adamczyk omówił kwestie związane z budową szlaku kolejowego Rail Baltica i drogowego ViaBaltica podkreślając, że podniesienie dynamiki i znaczenia szlaków transportowych na osi północ – południe stanowi kluczowy cel strategiczny Polski. Natomiast w rozmowie z wiceministrem infrastruktury Włoch Michelem Dell`Orco przedstawił problemy związane z włoskimi wykonawcami inwestycji drogowych w Polsce.
Nadmienił, że:
– Bezpośrednio zagrożonych jest pięć kontraktów, poważny niepokój budzą następne trzy. Wezwaliśmy wykonawców do powrotu na place budów.
Podczas rozmowy z ministrem transportu, technologii informatycznych i telekomunikacji Bułgarii Rossenem Jeliazkovem Adamczyk podziękował za to, że Bułgaria aktywnie wspiera Polskę w pracach na rzecz utworzenia nowego korytarza drogowego północ-południe.
– Jesteśmy przekonani, że przybliży nas to do realizacji wspólnego celu – wpisania szlaku Via Carpatia do sieci TEN-T na całym przebiegu trasy – oznajmił Adamczyk.
Ministrowie odbyli również wspólne spotkanie z prezydencją rumuńską, podczas którego wystosowali wspólny apel o poszerzoną i merytoryczną debatę nad proponowanymi rozwiązaniami w Pakiecie Mobilności I w ramach przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego. Pospieszne procedowanie może doprowadzić bowiem do uzgodnienia rozwiązań, które będą zagrażały skutecznemu funkcjonowaniu europejskiego sektora transportu.
W tym kontekście Adamczyk zwrócił szczególną uwagę na tempo prac.
– Presja czasu, w tym świadomość zbliżającego się końca kadencji Parlamentu Europejskiego nie służy przyjmowaniu zrównoważonych, kompromisowych rozwiązań – oświadczył minister Adamczyk.
W trakcie spotkania z ministrem transportu Rumunii Alexandru Răzvanem Cuc’em minister infrastruktury zaprosił na wizytę studyjną do Polski delegację rumuńskiego resortu transportu oraz rumuńskich towarowych spółek kolejowych.
– Bardzo nas cieszy pozytywne postrzeganie polskiej reformy spółek kolejowych przez stronę rumuńską. Z chęcią podzielimy się naszymi doświadczeniami, choćby na przykładzie udanej transformacji PKP Cargo – powiedział A. Adamczyk.

MD

Dodaj komentarz