Raport z Polski Wydarzenia

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów szkół kolejowych

Uczniowie szkół współpracujących z PLK SA rozpoczęli wakacje. Przyszli dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, specjaliści budownictwa kolejowego oraz elektroenergetycy transportu szynowego z 51 szkół w Polsce mogą świętować swoje osiągnięcia. – Za dobre wyniki w nauce przekazaliśmy 216 uczniom stypendia i możliwość pracy w Spółce – informuje spółka PLK.

Zakończenie roku szkolnego w technikum kolejowym (Fot. K. Rumińska | PKP PLK)
Zakończenie roku szkolnego w technikum kolejowym (Fot. K. Rumińska | PKP PLK)

W roku szkolnym 2023/24, PLK współpracowała z 51 szkołami w całej Polsce. Od czerwca 2023 r. do tego grona dołączyły: Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach. Najwięcej stypendiów przyznano uczniom Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej.

Co raz więcej szkół kształci kolejarzy

Uczniowie we współpracujących z PLK SA szkołach uczą się na kierunkach – technik transportu kolejowego, technik budownictwa kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik teleinformatyk. Szkoły chętnie podejmują współpracę, uruchamiając nowe specjalizacje. Przykładem jest Technikum w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, które podpisało z PLK SA list intencyjny dotyczący współpracy i będzie kształcić przyszłych techników transportu kolejowego.

Od września br. PLK planuje jeszcze bardziej zaangażować się we współpracę ze szkołami poprzez regularne spotkania z uczniami oraz udział w lokalnych wydarzeniach edukacyjnych.

– Zależy nam, aby była ona efektywna i satysfakcjonująca zarówno dla szkół, uczniów jak i Spółki. Pragniemy wspomóc szkoły w zakresie dostępu do nowych technologii oraz zapewnić uczniom gwarancje zatrudnienia w wyuczonym zawodzie – informuje PLK.

PLK inwestują w profesjonalistów

W ramach współpracy ze szkołami, pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzą w szkołach lekcje i organizują praktyki zawodowe oraz wyjścia techniczne, przygotowując uczniów do zawodu. Uczniowie mają możliwość ćwiczeń na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia, a po zakończeniu edukacji – gwarancję zatrudnienia. Przekazujemy szkołom materiały dydaktyczne, a na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych udostępniamy elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory. PKP Polskie LInie Kolejowe angażują się także w wydarzenia w szkołach – konkursy zawodowe, plebiscyty czy dni otwarte.

Dodaj komentarz