Personalia Raport z Polski

Adam Musiał powołany na członka Rady ds. Ocen Zgodności przy Łukasiewicz IPS TABOR

Adam Musiał, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, został powołany na członka Rady ds. Ocen Zgodności przy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR”. W trakcie 4-letniej kadencji będzie on reprezentował w Radzie producentów kolejowych.

Rada ds. Ocen Zgodności, działająca przy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR” powołana została w celu zapewnienia ochrony bezstronności jednostki certyfikującej, inspekcyjnej oraz laboratorium Instytutu. Bierze także udział w tworzeniu i udoskonalaniu polityki Instytutu w obszarze bezstronności i prowadzonej działalności dot. realizowania ocen zgodności i badań oraz ocenia i nadzoruje bezstronność działania Instytutu.

Rada to niezależne gremium, powoływane przy zachowaniu równowagi reprezentowanych stron i działające na podstawie wypracowanego przez siebie regulaminu.

Członkowie Rady mają prawo wypowiadać się w sprawach związanych z operacyjną, bieżącą działalnością Instytutu.

W skład Rady wchodzi siedmiu reprezentantów:

  • Ośrodków naukowych
  • Producentów
  • Użytkowników
  • Projektantów
  • Organizacji pozarządowych
  • Innych jednostek prowadzących akredytowaną działalność dla potrzeb oceny zgodności
  • Macierzystej jednostki oceniającej zgodność

Dodaj komentarz