Pasażer Raport z Polski

Kolej w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

Fundacja „Pro Kolej” zgłosiła zestaw propozycji aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2030. Wśród postulatów znalazły się konkretne propozycje w zakresie poprawy parametrów infrastruktury oraz wzmocnienia taborowego i kadrowego segmentu przewozów regionalnych.

Kolej w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego - swoje pomysły przedstawiła Fundacja "ProKolej"
Kolej w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego – swoje pomysły przedstawiła Fundacja “ProKolej”

-Fundacja zaproponowała władzom samorządowym wpisanie do dokumentu określającego cele rozwojowe województwa zestawu działań niezbędnych do poprawy poziomu usług transportu publicznego. „Region reklamuje się hasłem „Lubuskie. Warte zachodu” – komentuje dr Jakub Majewski – a dlatego zaproponowaliśmy, żeby kolej zbliżyła się tu do standardów, które znamy z Europy Zachodnie”.

 

W części odnoszącej się do inwestycji zaproponowano dodanie nowych propozycji odnoszących się do infrastruktury kolejowej i taboru. Obecnie ze względów infrastrukturalnych Gorzów Wielkopolski, mimo że jest jedną ze stolic regionu, jest praktycznie wykluczone z siatki kolejowych połączeń międzywojewódzkich. Poprawa skomunikowania tego ośrodka z Poznaniem i dalej pozostałymi regionami Polski jest kluczowym elementem zagwarantowania dostępności województwa w układzie krajowym i międzynarodowym. W tym celu należałoby:

  • podnieść parametry i zelektryfikować linię kolejową nr 363 (Poznań) Międzychód – Wierzbno – Skwierzyna – (Gorzów Wielkopolski);
  • podnieść parametry i zelektryfikować linię kolejową nr 367 Gorzów Wielkopolski – Skwierzyna – Międzyrzecz – Zbąszyń do prędkości 120 – 160 km/h z zbudować łącznicę umożliwiającą bezkolizyjny wyjazd w kierunku Poznania.

Przy tej okazji wskazano również, na konieczność poprawy warunków dla przewozów towarowych i konieczność podniesienia  dopuszczalnych nacisków na oś oraz długości użytecznej torów. Wraz z rozwojem nowych punktów przeładunkowych pozwoliłoby to zagwarantować dostępność sieci kolejowej dla wszystkich rodzajów pociągów towarowych i tym samym rozbudować potencjał infrastrukturalny województwa, zdejmując ciężki ruch z dróg.

W punkcie mówiącym o rozwoju potencjału turystycznego działań dla poprawy oferty transportu publicznego na obszarach o wysokim potencjale turystycznym zaproponowano nowy fragment odnoszący się do konieczności zwiększenia częstotliwości połączeń, skomunikowania poszczególnych środków transportu oraz wprowadzenie ofert taryfowych dla turystów.

Jak zauważył Prezes Fundacji „Obecna oferta publicznego transportu zbiorowego utrudnia, a częściowo wręcz uniemożliwia dotarcie do miejsc atrakcyjnych turystycznie, cennych przyrodniczo oraz części bazy noclegowej i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Problemy te dodatkowo nasilają się w dni wolne od pracy oraz w okresach ferii i wakacji – tj. w momencie wzrostu zainteresowania przejazdami w celach turystycznych”.

W konkluzji swojego stanowiska Fundacja zakwestionowała również planowaną przez władze województwa inwestycję polegającą na skomunikowaniu koleją regionalnego portu lotniczego Zielona Góra – Babimost. Powołano się przy tej okazji, na doświadczenia z których wynika, że obsługa transportem szynowym małych lotnisk regionalnych nie ma uzasadnienia ani ekonomicznego, ani organizacyjnego. A przykłady lotnisk takich jak Olsztyn-Szymany, Lublin-Świdnik czy Szczecin- Goleniów nie należą do sukcesów i borykają się z systemowym problemem niedostosowania rozkładu jazdy pociągów do operacji lotniczych.

Dodaj komentarz