Analizy

Kosze prezentowe, a podatki…

Tradycyjnie, okres świąteczny skłania przedsiębiorców do wręczania upominków i prezentów. Jest to zrozumiała, a do tego sympatyczna praktyka marketingowa. Oczywiście, o ile prezenty nie przybierają form wykraczających ponad normalne zwyczaje, mogąc podpadać np. pod wręczanie korzyści (łapówki).

Jednak gdy prezent przybiera formę kosza prezentowego zawierającego np. różne słodycze, kawę, herbatę, jakieś gadżety biurowe (notesy, ołówki), trudno mówić o łapownictwie. Nawet drobne prezenty rzeczowe takie jak np. latarka, czy zapalniczka, albo pamięć USB – oczywiście, o ile nie są wyrobami jubilerskimi – nie są prezentami okazałymi i nie narażają dającego jak i obdarowanego na konsekwencje prawne i … co istotne konsekwencje podatkowe. W przepisach podatkowych ustawodawca różnie unormował opodatkowanie droższych prezentów. Ustalił też różne limity zwolnień od opodatkowania, uznając, iż drobne upominki, czy prezenty nie muszą być opodatkowane choćby z uwagi na koszty obsługi prawno-podatkowej takiej czynności.

Omawianie zwolnień i limitów dotyczących prezentów i upominków zacząć należy od wskazania, że co do zasady istnieje ogólna konieczności opodatkowania prezentu podatkiem dochodowym. Istnieje jednak wyłączenie (zwolnienie), które dotyczy tzw. prezentów o małej wartości, acz – co ważne – dotyczy to tylko takich sytuacji, gdy wręczane są one osobom fizycznym niepozostającym w stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnym z obdarowującym/ dającym. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych1, czyli ustawie o PIT, wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy, czyli inaczej od przedsiębiorcy dającego podarunek lub prezent w związku z jego promocją lub reklamą, o ile jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł zwalnia się z podatku.

W tym przepisie ustawodawca zawarł jednak zastrzeżenie, że zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Przepis ten jednoznacznie definiuje, że aby obdarowany mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego prezent nie może być droższy niż 200 zł. W tym miejscu trzeba zauważyć, iż limit zwolnienia ten jest odmienny dla podatku dochodowego oraz podatku VAT, bowiem w przypadku tego drugiego mała wartość nie powinna przekroczyć kwoty 100 zł! Kolejnym istotnym warunkiem uprawniającym obdarowanego do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego jest brak wystawnego lub reprezentacyjnego charakteru otrzymanego podarunku.

Głównym bowiem celem jest, aby taki upominek miał bardziej na celu reklamę firmy obdarowującej, niż jej korzyść materialną. Niestety nadal żadne przepisy nie definiują i nie rozdzielają szczegółowo pojęcia reklamy i reprezentacji. Dlatego też często można spotkać się z opinią, że dla całkowitej pewności najlepiej jest zamieścić na prezencie swoje logo, nazwę firmy itp. Jest to rozsądne rozwiązanie, acz nie jest konieczne. Niemniej w ten sposób znacznie zwiększa się prawdopodobieństwo uznania upominku za służący celom reklamowym. Przy wręczaniu upominków warto jednakże zwrócić uwagę na prezenty, które pracodawca/przedsiębiorca przekazuje swoim własnym pracownikom. W tym przypadku limit 200 zł nie ma bowiem zastosowania dla zwolnienia z podatku dochodowego. Aby dany prezent czy też okazjonalny upominek był zwolniony z opodatkowania musi być sfinansowany z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych (ZFŚS).

Reasumując tę część niniejszego artykułu jeśli obdarowana gadżetem (prezentem, upominkiem) osoba prowadzi własną działalność gospodarczą, wartość otrzymanego prezentu, będzie dla niej przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, bez względu na poziom ceny, czy wartości. Jeśli np. kosz upominkowy dostanie osoba nieprowadząca działalności (osoba fizyczna), to wartość prezentu będzie dla niej przychodem zwolnionym z opodatkowania, ale tylko do wysokości 200 zł! Jak już wskazano, inaczej sprawa zwolnienia wygląda w zakresie podatku VAT2.

W myśl art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się: – przekazywane przez podatnika jednej osobie towarów:
• o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
• których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł. Jak wynika z powyższego przekazanie towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku VAT), nie przekracza 10,00 zł nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Dotyczy to wszystkich obdarowanych, albowiem podatek VAT rozlicza przedsiębiorca/podmiot dający prezent, a nie osoba/przedsiębiorca prezent otrzymująca. Co istotne nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100,00 zł, acz istnieje warunek prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Spełnienie zatem wskazanych powyżej warunków pozwala podmiotowi dającemu podarunek na nieopodatkowywanie tych przekazań, które w istocie rzeczy są darowiznami.

Czytaj dalej >