Analizy

Informacja na temat oceny zgodności realizowanej przez IK

Każdy wyrób wprowadzany na rynek czy to polski, czy europejski, czy każdy inny musi być bezpieczny dla użytkownika i otoczenia.
Aby wyroby 
mogły zostać umieszczone na rynku musza być tak zaprojektowane i wyprodukowane, żeby spełniać ustalone wymagania,
z których jednym 
z najważniejszych jest wymaganie bezpieczeństwa.

W przeważającej większości nie jest jednak wystarczającym tylko samo stwierdzenie producenta lub innej organizacji czy osoby prawnej o spełnieniu ustalonych wymagań przez umieszczany na rynku wyrób. Takie stwierdzenie, nazywane deklaracją zgodności musi być odniesione do oceny zgodności, tego wyrobu przez uprawnioną kompetentną i niezależną jednostkę certyfikującą, która po przeprowadzeniu procesu oceny zgodności potwierdza zgodność wystawiając odpowiedni certyfikat zgodności. Krótko mówiąc ocena zgodności oznacza działanie polegające na wykazaniu, że określony wyrób i proces jego produkcji jest zgodny z wymaganiami określonymi w normach i przepisach prawnych, które mają zastosowanie do danego wyrobu.

W wyniku procesu oceny zgodności, zwanego często procesem certyfikacji lub po prostu certyfikacją, bądź atestacją, przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą producent wyrobu otrzymuje certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie przez wyrób wymagań określonych w przepisach. Ideą przyświecającą uczestnikom rynku, a więc np. producentom i nam, którzy jesteśmy konsumentami jest zasada swobodnego przepływu towarów, ale bezwzględnie z zachowaniem zdefiniowanych ogólnie wymagań zwanych zasadniczymi, z których jednym z ważniejszych jest wymaganie dotyczące bezpieczeństwa. Jest to istotne również, a może przede wszystkim w obszarze kolejowym. Wszyscy chcemy bez przesiadek podróżować tym samym pociągiem z jednego kraju do drugiego, móc zabudowywać w taborze kolejowym czy na infrastrukturze danego kraju te same lub zunifikowane wyroby. Aby to mogło zostać spełnione wszystkie zainteresowane kraje muszą przyjąć zasadę, że dopuszczenie do eksploatacji czy użytkowania wyrobu w jednym kraju oznacza również dopuszczenie w innych krajach. Oczywiście na chwilę obecną jest to utopia ale robi się wszystko aby kiedyś w przyszłości osiągnąć ten cel.