Przewozy towarowe

Przewóz towarów niebezpiecznych: uprawnienia i badania okresowe wydłużone

Fot. wikimedia / CC

W związku z trwającą epidemią COVID-19, mogącą utrudniać realizację części zobowiązań wynikających z Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), opracowane zostały wielostronne umowy umożliwiające czasowe odstąpienie od stosowania niektórych przepisów RID. Przedłużona została ważność uprawnień doradców RID, ważności badań okresowych naczyń ciśnieniowych do przewozu gazów oraz badań okresowych/pośrednich cystern przenośnych i MEGC.

Wielostronne umowy specjalne opracowano na podstawie przepisu 1.5.1 RID. Polska przystąpiła do trzech umów specjalnych:

  1. RID 1/2020 w sprawie świadectw doradców,
  2. RID 3/2020 w sprawie badań okresowych naczyń ciśnieniowych do przewozu gazów klasy 2,
  3. RID 4/2020 w sprawie badań okresowych i pośrednich cystern przenośnych oraz wieloelementowych kontenerów do gazu.

Na podstawie RID 1/2020 wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, które utraciłyby ważność między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r. zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Umowa obowiązuje do 1 grudnia 2020 r.

Zgodnie z postanowieniami RID 3/2020 w odstępstwie od przepisów 4.1.6.10 RID i instrukcji pakowania P200 pkt 3 lit. d naczynia ciśnieniowe przekazane do ponownego napełnienia materiałami o numerach UN wymienionych w umowie RID 3/2020 mogą zostać napełnione i przewiezione mimo upływu terminu ważności badań okresowych. Ta sama umowa w odstępstwie od przepisów 4.1.6.10 oraz instrukcji pakowania P203 pkt 8 umożliwia także napełnienie i przewóz zamkniętych naczyń kriogenicznych przeznaczonych do przewozu materiałów o wymienionych w niej  numerach UN. Umowa ta obowiązuje do 31 sierpnia 2020 r.

Wielostronna umowa 4/2020 przedłuża do 31 sierpnia 2020 r. okres ważności odpowiednio badań okresowych lub pośrednich cystern i wieloelementowych kontenerów do gazu (MEGC). Dotyczy to urządzeń, dla których okres ważności badań upływałby w okresie między 1 marca 2020 r. a 1 sierpnia 2020 r. Badania te należy jednak wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami RID przed 1 września 2020 r. Umowa 4/2020 obowiązuje do 1 września 2020 r.

Szczegółowe warunki skorzystania z odstępstw określone są w samych umowach, które zostały opublikowane w załącznikach do obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury z 2020 r. – odpowiednio poz. 22 (RID 1/2020), 21 (RID 3/2020) i 23 (RID 4/2020). Aktualne informacje o państwach, które przystąpiły do wielostronnych umów znajdują się na stronie www.otif.org w zakładce Notifications from the Member States pod hasłem „1.5.1.1: Temporary derogations (multilateral special agreements)”.

Dodaj komentarz