Wydarzenia

Tarcza antykryzysowa 3.0 wesprze kolej. Co warto wiedzieć?

Nowa Tarcza antykryzysowa wprowadziła regulacje, pozwalające ograniczyć negatywny wpływ pandemii na sektor kolejowy. Ważność zachowują również najważniejsze dokumenty z zakresu bezpieczeństwa, wydawane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Możliwe jest jednak składanie wniosków o przedłużenie ich ważności po ustaniu pandemii.

Zmiany wprowadzone nową ustawą mają na celu wsparcie przewoźników kolejowych w tym trudnym okresie. Przewidziane zostały następujące rozwiązania:

PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Przewidziane zostały 2 mechanizmy, które zakładają możliwość bezpośredniego pozyskania środków finansowych przez operatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie kolejowym:

  • Dotacje dla operatorów wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym przekazywane z budżetu państwa celem pokrycia utraconych przychodów z tytułu ulg ustawowych

Zapisy ustawy przewidują przekazanie operatorom środków finansowych z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego do wysokości rozliczonej za te same miesięczne okresy w roku poprzednim.

Rozliczenie tych środków nastąpi na zasadach przewidzianych w rozdziale 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dotyczących finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Operatorzy wykorzystujący transport kolejowy w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym będą mogli wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw transportu o przekazanie środków finansowych wskazując umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w ramach której będzie rozliczana kwota przekazanych środków finansowych. Natomiast operator transportu wojewódzkiego będzie mógł wystąpić z wnioskiem o przekazanie środków finansowych do właściwego organizatora wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, z którym ma podpisaną umowę.

  • Dodatkowe dotacje wypłacane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19  w celu pokrycia niezrealizowanych przychodów ze sprzedaży oraz kosztów operacyjnych planowanych, ale niezrealizowanych z tytułu ograniczenia pracy eksploatacyjnej.

Kolejny mechanizm przewiduje wypłacanie dotacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 operatorom w wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na sfinansowanie luki finansowej, która nie została wypełniona dzięki dotacjom opisanym w pkt. a.

Wysokość tych świadczeń nie może przekroczyć różnicy pomiędzy nieosiągniętymi przez operatora, w danym miesiącu, z uwagi na COVID-19, przychodami ze sprzedaży oraz nieponiesionymi przez operatora w tym samym miesiącu kosztami operacyjnymi, z tytułu ograniczonej, z uwagi na przeciwdziałanie COVID-19, pracy eksploatacyjnej.

Dotację należy pomniejszyć o wsparcie udzielone z tytułu z honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu (opisanych w pkt. a).

Warunkiem udzielenia obu rodzajów wsparcia jest niezmniejszenie wydatków planowanych przed dniem 13 marca 2020 r. w budżecie właściwego organizatora w celu sfinansowania rekompensaty i przekazanie przez organizatora operatorowi rekompensaty w wysokości planowanej na ten dzień. Łączna wysokość wsparcia operatorów w wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, związana z przeciwdziałaniem COVID-19 nie może powodować przekroczenia wyniku finansowego netto z uwzględnieniem rozsądnego zysku, określonego na podstawie załącznika I do rozporządzenia 1370/2007 dla całego okresu trwania obowiązującej umowy, wliczając w to również przyszłe wypłaty z jej tytułu.

Dodaj komentarz