Raport z Polski

Tarcza antykryzysowa. Z czego mogą skorzystać przedsiębiorcy?

Ostatnie tygodnie są pełne niepewności i obaw o przyszłość poszczególnych branż i całej gospodarki tak polskiej jak i światowej, tym bardziej, że nikt nie wie kiedy dokładnie nastąpi rozluźnienie wprowadzonych restrykcji oraz jakie będą ostateczne straty w gospodarce.

Ustawodawca chcąc złagodzić negatywne skutki dla przedsiębiorstw wywołane restrykcjami wprowadzonymi z uwagi na panującą epidemię koronawirusa wprowadził wiele rozwiązań nazwanych tarczą antykryzysową. Od końca marca mieliśmy już wprowadzoną tarczę antykryzysową 1.0, 1.1, 2.0. (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z ustawami zmieniającymi.

Niezależnie od tego jak te przepisy są nazywane tworzą zbiór środków publicznych skierowanych w sposób bezpośredni lub pośredni do mikro, małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych.

Do najpopularniejszych rozwiązań tarczy antykryzysowej należą:

  • zwolnienie z opłacania składek odprowadzanych do ZUS

Pomoc skierowana jest w głównej mierze do tzw. mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorstw. W zależności od skali przedsiębiorstwa umorzeniu podlegają pełne bądź częściowe składki ZUS odprowadzane przez płatnika.

  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym czasem pracy

Pomoc skierowana jest do podmiotów, które zatrudniają pracowników na podstawie stosunku pracy, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia i odnotowały spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 15% i wprowadzą w swoich zakładach przestój ekonomiczny bądź obniżą wymiar czasu pracy o 20%. Pomoc finansowana jest z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  • świadczenie postojowe

Pomoc skierowana do przedsiębiorców, którzy odnotowali co najmniej 15% spadek obrotów oraz osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w przypadku przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej.

  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników od starosty

Dofinansowanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które w następstwie występowania epidemii koronawirusa odnotowały spadek przychodów na poziomie od 30%. Jest to dodatkowa pomoc dla firm decydujących się na utrzymanie pracowników.

  • dofinansowanie od starosty kosztów działalności gospodarczej bez pracowników

Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od spadku obrotów (co najmniej 30% w ciągu dwóch kolejnych miesięcy).

  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczka udzielana jest przez starostę i dotyczy mikroprzedsiębiorców zarówno zatrudniających pracowników jak i działających samodzielnie. Pożyczka wynosi do 5000,00 zł i po spełnieniu warunku utrzymania działalności przez 3 miesiące może zostać na wniosek pożyczkobiorcy umorzona.

Tarcza antykryzysowa przewiduje również program nazwany Tarcza Finansowa PFR prowadzony przez Polski Fundusz Rozwoju. Jest to program oparty na udzielaniu nieoprocentowanych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia i jest skierowany zarówno do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz