Wydarzenia

Trwa nabór do grupy eksperckiej ds. transportu lądowego towarów niebezpiecznych

Trwa nabór do gruby eksperckiej, wspierającej Komisję Europejską w przygotowaniu aktów prawnych związanych z lądowym transportem towarów niebezpiecznych. Interesariusze zainteresowani rekrutacją mogą zgłaszać swoją kandydaturę do piątku 8 maja.

Komisja Europejska ogłosiła otwarty nabór na członków grupy eksperckiej ds. transportu lądowego towarów niebezpiecznych. Ogłoszenie skierowane jest do podmiotów działających w szeroko rozumianym obszarze przewozu towarów niebezpiecznych, w tym organizacji rządowych i pozarządowych, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, organizacji branżowych, firm konsultingowych, jednostek naukowo-badawczych. Grupa ekspertów będzie liczyć do 70 członków.

Zadania grupy eksperckiej

  • Grupa ekspercka będzie wspierać Komisję w przygotowaniu aktów delegowanych w obszarze regulowanym:
    dyrektywą 2008/68/WE w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (akty delegowane przyjmowane  w związku ze zmianami w RID/ADR/ADN),
    dyrektywą 2010/35/UE w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych,
    dyrektywą 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych.
  • Utworzona grupa spotykać się będzie dwa razy w roku, a wszystkie dyskusje toczyć się będą w języku angielskim.

– Przedstawiciele delegowani przez członków grupy eksperckiej powinni systematycznie brać udział w spotkaniach. Powinni być przygotowani do dyskusji na temat zagadnień ujętych w agendzie spotkania i wspierać Komisję swoją fachową wiedzą w obszarach, w których są ekspertami – czytamy w informacji Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Wszyscy zainteresowani naborem muszą złożyć wniosek do 8 maja do Komisji Europejskiej. Formularz dokumentu znajduje się w ogłoszeniu o otwartym naborze zamieszczonym na stronie Komisji Europejskiej.

We wniosku należy wskazać, w jakim obszarze aplikujący podmiot zapewni wsparcie eksperckie, wskazać osoby, które będą delegowane do udziału w spotkaniach z ramienia aplikującego podmiotu oraz załączyć życiorys zawodowy wyznaczonej osoby/wyznaczonych osób. Koszty udziału ekspertów w spotkaniach są pokrywane przez podmioty delegujące – członków grupy eksperckiej.

Dodaj komentarz