Publikacje Firm

DEHN chroni infrastrukturę kolejową

Od ponad 200 lat sieć kolejowa łączy kraje i kontynenty, zapewnia mobilność i pełni ważną funkcję jako zrównoważona forma transportu pasażerów i towarów. Obecnie na całym świecie znaczenie transportu kolejowego nieustannie rośnie w związku z panującym trendem, by rozwijać bezpieczne szlaki transportowe spełniające wymagania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS).

DEHN chroni infrastrukturę kolejową

Aby temu sprostać, infrastruktura kolejowa w Polsce jest nieustannie modernizowana pod kątem automatyzacji systemów bezpieczeństwa. Proces ten pozwala ograniczyć ewentualne wystąpienie błędu ludzkiego, ale jednocześnie stawia wysokie wymagania co do niezawodności systemów automatyki i zasilania. infrastruktura kolejowa jest szczególnie narażona na skutki wyładowań atmosferycznych bezpośrednich (np. w sieć trakcyjną, napowietrzną linię zasilającą, szyny lub maszty antenowe), jak i pośrednich (np. w pobliski budynek lub linię elektroenergetyczną). Skutkiem wyładowań pośrednich są głównie przepięcia indukowane, które należy uwzględnić już na etapie projektowania systemów infrastruktury kolejowej. Rozróżnia się przepięcia łączeniowe (czas trwania mierzony w mikrosekundach) i przepięcia dorywcze, które mogą trwać kilka sekund lub nawet minut, dopóki infrastruktura kolejowa nie zostanie odłączona przez stosowne urządzenia ochronne. Zwiększone zagrożenie wyładowaniem atmosferycznym wynika z tego, że sieci trakcyjne:

  • często są najwyższym punktem sąsiadującego otoczenia,
  • mają rozległą powierzchnię zbierania wyładowania.

Biorąc pod uwagę zachodzące zmiany klimatu i coraz gwałtowniejsze załamania pogody, przed inżynierami z zakresu kolejnictwa pojawia się niełatwe wyzwanie stworzenia możliwie niezawodnych systemów automatyki kolejowej. Uszkodzone lub zniszczone linie zasilające czy sieci trakcyjne są źródłem poważnych awarii, których skutkiem są przerwy w prowadzeniu ruchu pociągów. Także uszkodzenia elementów systemów sterowania ruchem czy automatyki sterowania przejazdami kolejowymi często wymagają czasochłonnej lokalizacji uszkodzeń i kosztownych napraw, przez co są powodem opóźnień lub nawet przerw w transporcie kolejowym.