Przewozy towarowe Raport z Polski

Jakie są czynniki hamujące kolej?

Na tle wojny na nowo zdefiniowane zostały kierunki wymiany handlowej i przepływu towarów, a także struktura ładunków przewożonych w transporcie intermodalnym. Ponadto priorytet dla określonych grup towarów spowodował zatory na sieci w rejonach przygranicznych oraz w sąsiedztwie portów, co wpłynęło na wydłużenie czasu realizacji dostaw. Respondenci uważają, że dalszy jego rozwój wymaga wsparcia. Większość uczestników konsultacji wyraziła pogląd, że dla zwiększenia tego typu przewozów istotne jest promowanie konteneryzacji, a także zapewnienie większej liczby punktów przeładunkowych dla innych jednostek intermodalnych, takich jak: naczepy, całe zestawy, nadwozia wymienne itp. Duża grupa respondentów jako czynniki, które mogą przyczynić się do zwiększenia roli jednostek intermodalnych w transporcie koleją, wskazała potrzebę zwiększenia ulgi intermodalnej, a także obniżenie stawek za dostęp do infrastruktury.

Zwrócono również uwagę na rozbudowę rozbudowa infrastruktury kolejowej, która usprawni ruch w obrębie terminali (tory odstawcze, bocznice), a także większa liczba małych terminali. Oprócz inwestycji w infrastrukturę respondenci wskazali na potrzebę odpowiedniej współpracy pomiędzy zarządcami infrastruktury a operatorami terminali. Tym samym podkreślono, że odpowiedni poziom współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami to ważny element funkcjonowania rynku kolejowych przewozów towarów. Duży odsetek uczestników konsultacji pozytywnie ocenia współpracę z zarządcą infrastruktury, operatorami obiektów infrastruktury usługowej i operatorami logistycznymi.

Wśród negatywnych komentarzy na temat omawianej współpracy powtarzały się stwierdzenia związane z brakiem elastyczności po stronie podmiotów odpowiedzialnych za infrastrukturę, zbyt długim czasem trwania poszczególnych procesów, błędami w komunikacji, a także problemami wynikającymi z niskiej przepustowości. Raport podkreśla także, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia związane z wdrażaniem celów klimatycznych i zrównoważonym rozwojem. Niezaprzeczalnie kolej, jako środek transportu towarów o najniższej emisyjności, ma aktualnie znaczący potencjał do rozwoju.

Znaczna grupa uczestników konsultacji jest świadoma podejmowanych w ich organizacjach działań, które zmierzają do wykorzystania niskoemisyjnych rozwiązań w procesach logistycznych. Jednocześnie zdecydowana większość osób nie jest przekonana, że w uwarunkowaniach wprowadzenia Polityki Zielonego Ładu wzrośnie zainteresowanie wykorzystaniem kolei jako środka do transportu towarów. Wśród propozycji działań zmierzających do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w transporcie jest wykorzystanie wodoru jako paliwa, którego zastosowanie pozwala zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko nie tylko podczas spalania, ale również w procesie produkcji.

Podsumowując respondenci zaznaczyli, że w najbliższych latach sytuacja w transporcie towarów koleją ulegnie pogorszeniu. Dla zdecydowanej większości rola kolei w transporcie towarów będzie rosła albo utrzyma się na aktualnym poziomie. Rynek natomiast bardziej optymistycznie postrzega szanse rozwoju transportu intermodalnego. Przeniesienie nawet części przewożonych ładunków z dróg na kolej wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Dodaj komentarz