Polregio

POLREGIO S.A. ogłosiło konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Kto zostanie nowym Prezesem Zarządu spółki POLREGIO? Rada Nadzorcza wszczęła postępowanie kwalifikacyjne, oficjalna informacja pojawiła się także na oficjalnej stronie przewoźnika.

Kto zostanie nowym Prezesem Zarządu POLREGIO S.A.?
Kto zostanie nowym Prezesem Zarządu POLREGIO S.A.?

Obecnie funkcję Prezesa Zarządu POLREGIO S.A. pełni Adam Pawlik. Mianowany został na stanowisko rok temu – w maju 2023 roku. Miesiąc wcześniej Rada Nadzorcza odwołała ówczesnego prezesa – Artura Martyniuka.

Kandydat na funkcję Prezesa Zarządu POLREGIO S.A. powinien:

  • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • spełniać inne, niż wymienione pod lit. a-c, wymogi określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Spółki,
  • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Osoby biorące udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, które urodziły się przed 1 sierpnia 1972 roku zobowiązane będą do złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Dodatkowo kandydat będzie musiał przygotować list motywacyjny, wskazujący z jakich powodów kandydat jest – w swojej własnej opinii – najlepszym kandydatem na funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 maja 2024 r. o godz. 9:00. Otwarcie zgłoszeń powinno nastąpić w terminie do 3 dni roboczych, po upływie terminu.

Dodaj komentarz