Pasażer Polregio Raport z Polski

Polregio wznawia połączenia przygraniczne

Polregio od 1 marca przywraca kursy przygraniczne. Pasażerowie będą mogli podróżować na liniach: Szczecin Główny – Angermünde – Berlin Gesundbrunen oraz Szczecin Główny – Pasewalk – Lübeck Hbf.

Fot. Polregio

Pasażerowie decydujący się przekroczyć granicę polsko-niemiecką będą zobowiązani do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Z obowiązku tego zwolni tylko aktualny test w kierunku SARS-CoV-2 z negatywnym wynikiem. Dokument jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podlega obowiązkowi odbycia 10 dniowej kwarantanny (licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy państwowej) i jest obowiązana zgłosić poddanie się kwarantannie do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii obsługującej system wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przekazując następujące dane:

  • imię i nazwisko;
  • numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  • adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust.5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;
  • dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.

Dodaj komentarz