Wydarzenia

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił zdanie Prezesa UTK

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że Prezes UTK może ograniczyć prawo wglądu do materiału dowodowego z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa, jak również inne tajemnice podlegające ochronie. Taki zapis widnieje w ustawie o transporcie kolejowym od kwietnia 2020 r., mimo to do sądu wpłynęło zażalenie w sprawie decyzji Prezesa UTK.

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 16 października oddalił zażalenie jednej z organizacji społecznych, która domagała się wglądu w materiał dowodowy objęty tajemnicą przedsiębiorstwa jednego zarządców infrastruktury kolejowej. Prezes UTK ograniczył prawo wglądu do niektórych dokumentów, w zakresie jakim zawierały one tajemnicę przedsiębiorstwa.

Sąd podzielił pogląd Prezesa UTK, co do konieczności ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i zasadności zastosowania art. 74 § 1 k.p.a. w związku z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sąd w obszernych ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że Prezes UTK przestrzegając chroniąc dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa dział w interesie publicznym i stanął na straży przestrzegania zasad praworządności.

Od 17 kwietnia tego roku w ustawie o transporcie kolejowym znalazły się zapisy (art. 13aa), które wprost przyznają kompetencje do ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne tajemnice prawnie chronione.

Dodaj komentarz