Wydarzenia

TFI zmienia status Funduszu Własności Pracowniczej PKP

 

NN Investments Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

  1. W § 2 ust. 1 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego skreśla się wyrazy „Zgromadzenie Uczestników oraz”.
  2. W § 12 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego skreśla się pkt 11.
  3. W § 14 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego skreśla się ustęp 3.
  4. Skreśla się § 16a statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
  5. Po § 19 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu dodaje się § 19a w następującym brzmieniu:

Rada Inwestorów wyraża zgodę na:

1) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych;

2) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE, w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych.”.

Powyższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Za dzień ogłoszenia uznaje się dzień ogłoszenia zmian statutu w kolejowym wydawnictwie „Raport Kolejowy” lub dzień ogłoszenia zmian statutu na stronie internetowej www.nntfi.pl w zależności od tego, który nastąpi później.

Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1) statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), Fundusz obowiązany jest ogłaszać zmiany statutu na stronie internetowej www.nntfi.pl oraz w kolejowym wydawnictwie „Raport Kolejowy”.

 

Dodaj komentarz