Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Ubezpieczenia przewoźników kolejowych w 2020 r. [RAPORT UTK]

W jaki sposób ubezpieczali się przewoźnicy kolejowi w minionym roku? Sprawdził to Urząd Transportu Kolejowego. Jak czytamy w raporcie, każdy przewoźnik spełnił przewidziane prawem minimalne warunki dotyczące wysokości sumy gwarancyjnej i czasu obowiązywania umowy ubezpieczenia. Wzrósł odsetek przedsiębiorstw, których ubezpieczenie OC było wyższe niż przewidziane przepisami minimum.

 

Minimalna wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia jest równowartością w złotych: 100 000 euro dla operatorów kolei wąskotorowej, 250 000 euro dla przewoźników wykonujących przewozy po infrastrukturze, której są zarządcami2,5 mln euro dla pozostałych przewoźników. Do wyliczenia wartości w złotych stosuje się kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta.

Przedsiębiorcy, którzy ubezpieczyli swoją działalność w najniższej wymaganej wysokości, stanowili 31% ogółu przewoźników – to o 18 punktów procentowych mniej niż w 2019 r. Ponad połowa – 56% przewoźników ubezpieczyło się na kwoty w przedziale powyżej 2,5 mln euro do 50 mln zł – to poprawa względem 2019 r. o 16 punktów procentowych. Ubezpieczenie na kwoty powyżej 50 mln zł do 100 mln zł posiadało 8% przewoźników (w 2019 r. – 6 %), a udział przewoźników z ubezpieczeniem powyżej 100 mln wyniósł 5% i nie zmienił się od 2019 r.

W porównaniu do 2019 r. wzrosła również średnia wysokość sum gwarancyjnych – dla wszystkich badanych przewoźników wyniosła ponad 34 mln zł; przewoźnicy pasażerscy ubezpieczali się średnio na kwotę ponad 79 mln zł, natomiast przewoźnicy towarowi – ponad 32 mln zł.

Przewoźnicy pasażerscy ubezpieczeni na kwotę 100 mln zł lub wyższą zrealizowali w 2020 r. 70,5% pracy przewozowej, natomiast przewoźnicy towarowi, którzy ustanowili sumę gwarancyjną na kwoty równe i wyższe niż 100 mln zł realizują prawie 50% ogólnej pracy przewozowej.

W umowach ubezpieczenia zawartych w euro powinna znaleźć się informacja o kursie wykorzystanym do przeliczania wysokości sumy gwarancyjnej. Zgodnie z pkt. 2 tego rozporządzenia, kwota sumy gwarancyjnej ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta. W dalszym ciągu znaczny odsetek podmiotów decydujących się na ubezpieczenie w najniższej dopuszczalnej wysokości nie informuje o kursie stosowanym do ustalania wartości polisy ubezpieczeniowej.

Dodaj komentarz