Aktualności Raport z Polski Wydarzenia

Ustawa o zapewnieniu dostępności ma już rok. Co warto wiedzieć?

Minął rok od wejścia w życie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym seniorom i osobom niepełnosprawnym. W związku z tym Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej udostępnił ulotki skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, wskazujące najistotniejsze przepisy ustawy.

Celem ustawy jest poprawa dostępności administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Skorzystają na tym nie tylko osoby ze szczególnymi potrzebami czyli osoby z niepełnosprawnościami, starsze, czy takie które ze względu na okoliczności  tymczasowo mają ograniczoną mobilność czy percepcję.

Warto pamiętać, że każdy podmiot publiczny – szkoła, urząd, szpital, spółki miejskie – muszą spełniać minimalne wymagania w zakresie trzech podstawowych obszarów dostępności, o których mowa w art. 6 ustawy:

 1. Dostępność architektoniczna
 2. Dostępność cyfrowa
 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W ramach dostępności architektonicznej należy zapewnić:

 • wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi,
 • dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych w budynku,
 • informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy (infokiosk) i pomoc przeszkolonych pracowników,
 • dostęp do wnętrza budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 • na wypadek sytuacji kryzysowej możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób niepełnosprawnych (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, sygnalizację zagrożenia).

W ramach dostępności cyfrowej należy pamiętać m.in. o czytelnym tworzeniu stron internetowych, zgodnie ze standardem WCAG 2.1. Należy na tej stronie umieścić m.in :

 • dane teleadresowe podmiotu i linku do strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz deklarację dostępności,
 • narzędzia kontaktowe (np. formularzy, wideotłumacza języka migowego itp.),
 • zapewnić odpowiednią nawigację po stronie,
 • zapewnić dostępność umieszczanych na stronie multimediów (np. musza zwierać napisy),
 • informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej,
 • dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

W ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej należy zapewnić:

 • obsługę klientów z wykorzystaniem poczty elektronicznej, SMS, MMS, strony internetowej, lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego online,
 • instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 • na stronie internetowej urzędu informacje o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR),
 • na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikację z urzędem w formie określonej we wniosku.

Koordynator dostępności

Czytaj dalej >