Aktualności Tabor

UTK: Autoryzacja kierownika pociągu na torach zamkniętych

Do Urzędu Transportu Kolejowego wpływa wiele pytań dotyczących sposobu nabywania autoryzacji oraz utrzymywania uprawnień przez pracowników zatrudnionych na stanowisku kierownika pociągu gospodarczego i roboczego, którzy wykonują pracę na torach zamkniętych i wyłączonych z eksploatacji w celu przebudowy, budowy lub modernizacji. Przedstawiamy krótkie omówienie, które pomoże rozwiązać ten problem.

fot. PKP PLK
STANOWISKO KIEROWNIKA POCIĄGU

Stanowisko kierownika pociągu należy do stanowisk kolejowych związanych bezpośrednio z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Z tego względu proces dopuszczenia pracownika do pełnienia obowiązków na tym stanowisku, potwierdzenia oraz utrzymania jego kwalifikacji, jest w sposób odrębny określony w rozporządzeniu w sprawie pracowników. W załączniku nr 1 do tego rozporządzenia wyodrębnia się dwie kategorie stanowiska kierownika pociągu:

  • kierownika pociągu pasażerskiego i towarowego oraz
  • kierownika pociągu gospodarczego i roboczego.

Różnicuje się dla nich warunki kwalifikacyjne, jakie są obowiązani spełniać pracownicy, w tym: wymagane wykształcenie, program i zakres przygotowania zawodowego, wymagany czas jego trwania, a także zakres zagadnień egzaminacyjnych. Rozporządzenie nie wprowadza odrębnych regulacji w zakresie procesu autoryzacji pracowników na tych dwóch kategoriach stanowisk kierownika pociągu. Rozporządzenie nie przewiduje także odrębnych regulacji w zakresie wykonywania czynności przez osoby zatrudnione na stanowisku kierownika pociągu na torach zamkniętych czy wyłączonych z eksploatacji na potrzeby wykonania modernizacji lub przebudowy.