Aktualności Analizy

Kolej w Unii Europejskiej bardziej konkurencyjna!

Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego przyjęła porozumienie w sprawie zmiany Rozporządzenia (WE) 1371/2007 – kluczowego dokumentu określającego prawa i obowiązki pasażerów kolei w Unii Europejskiej. Dzięki zaangażowaniu Przedstawicielstwa PKP w Brukseli udało się wypracować rozwiązania korzystne z punktu widzenia utrzymania konkurencyjności kolei względem innych gałęzi transportu, a osiągnięty kompromis pozwoli chronić interesy całego sektora kolejowego w UE.

Instytucje unijne finalizują proces wdrożenia zmian w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. To ważny dokument z punktu widzenia samych pasażerów, przewoźników oraz zarządców dworców i infrastruktury kolejowej. Określone są w nim m.in. zasady przyznawania odszkodowań wynikających ze składanych przez podróżnych reklamacji. Sukcesem negocjacyjnym jest pozostawienie w rozporządzeniu zapisów gwarantujących wyrównanie szans pomiędzy różnymi rodzajami transportu, co czyni kolej pasażerską bardziej konkurencyjną względem innych gałęzi transportu zbiorowego: lotniczego i autokarowego.

Wiosną tego roku Komisja Europejska zaproponowała, by rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei. Dziś większość państw unijnych docenia zalety kolei jako transportu niskoemisyjnego, najmniej uciążliwego dla środowiska naturalnego i jednocześnie efektywnego, pozwalającego na w doskonały sposób realizować potrzeby mobilności w zakresie transportu międzynarodowego, międzymiastowego i aglomeracyjnego. Zaangażowanie Przedstawicielstwa PKP w Brukseli w prace legislacyjne związane z najważniejszym dokumentem regulującym relacje pomiędzy pasażerami, przewoźnikami a zarządcami dworców i stacji kolejowych pozwoliło osiągnąć kompromis korzystny nie tylko dla spółek z Grupy PKP, ale także całego sektora kolejowego. Mam głęboką nadzieję, że przyszły rok w Unii Europejskiej, mimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, będzie należał właśnie do kolei – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

 

Zapisy porozumienia, mimo zatwierdzenia ich przez Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) i Komisję Transportu i Turystyki PE (TRAN), będą podlegały jeszcze akceptacji Rady na poziomie ministerialnym i na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Porozumienie opiera się na założeniu, które Grupa PKP postulowała wobec instytucji UE od momentu rozpoczęcia prac, czyli potrzebie zachowania zrównoważonego podejścia – z jednej strony zapewniającego pełne przestrzeganie praw pasażerów, z drugiej – nakładającego na sektor kolejowy realne do spełnienia wymogi. Należy dodać, że akceptacja porozumienia w Komisji TRAN nastąpiła przy poparciu dużej grupy europosłów z różnych części sceny politycznej.

Przyszłe rozporządzenie, w którym ujęto zdecydowaną większość postulatów PKP, umożliwi operatorom kolejowym kontynuowanie ich wysiłków na rzecz podniesienia jakości oferowanych usług bez narażania sektora na realne ryzyko utraty konkurencyjności. W przypadku wdrożenia innych rozwiązań europejskie koleje nie byłyby w stanie konkurować z innymi środkami transportu. Jednymi z istotniejszych zapisów ujętych w porozumieniu są te dotyczące wpływu siły wyższej na realizację usług przewozowych. Celem PKP było zagwarantowanie kolejom zwolnienia z odpowiedzialności za opóźnienia pociągów w przypadkach spowodowanych siłą wyższą, czyli np. bardzo złymi warunkami pogodowymi czy klęskami żywiołowymi. Zdaniem PKP, przyjmując, że instytucje unijne powinny zabiegać o zachowanie równej konkurencji w transporcie, „zasada siły wyższej” powinna mieć zastosowanie do sektora kolejowego w podobny sposób, w jaki ma zastosowanie do sektorów lotniczego i drogowego. Takie rozwiązanie pozwoli zapewnić równe reguły gry na rynku transportu i uniknąć dalszej utraty konkurencyjności kolei.