Wydarzenia

Organizujesz szkolenie lub egzamin dla maszynistów? Poinformuj o tym UTK

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina, że wszystkie ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów działające w Polsce mają obowiązek informowania UTK o organizowanych szkoleniach i egzaminach na licencję i świadectwo maszynisty. Jednocześnie przypomina zasady obowiązujące w tej kwestii.

Przepisy prawa przewidują przekazanie Prezesowi UTK:

 • powiadomienia o planowanym szkoleniu na licencję maszynisty oraz egzaminach na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty na 14 dni przed ich rozpoczęciem;
 • kopii protokołów z egzaminu na licencję maszynisty oraz świadectwo maszynisty w ciągu 14 dni od ich sporządzenia.

W pierwszym przypadku powiadomienie powinna przekazać osoba upoważniona przez przedsiębiorcę prowadzącego dany ośrodek. Można ją wskazać zarówno we wniosku o wpis do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania, jak i zgłosić w dowolnym czasie przesyłając do Prezesa UTK upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (zgodnie z treścią wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Wymóg ten nie dotyczy natomiast przekazywania kopii protokołów z przeprowadzonych egzaminów, które mogą przesyłać również inni pracownicy ośrodka.

CO POWINNY ZAWIERAĆ POSZCZEGÓLNE DOKUMENTY?

Przy zgłaszaniu egzaminu na świadectwo osoba upoważniona wskazuje przynajmniej:

 • W odróżnieniu od kursu na licencję maszynisty ośrodki nie muszą informować o planowanych szkoleniach na świadectwo maszynisty.
 • Podanie nazw zarządców infrastruktury, na których odbędzie się część praktyczna egzaminu oraz wskazanie składu komisji egzaminacyjnej także nie jest konieczne.

Zgłoszenie szkolenia na licencję maszynisty:

 • data rozpoczęcia i zakończenia kursu,
 • miejsce przeprowadzenia części praktycznej (adres sali wykładowej) oraz
 • miejsce przeprowadzenia szkolenia praktycznego (adres punktu zaplecza technicznego, lokomotywowni itp.),
 • informację o liczbie uczestników szkolenia, którą można uzupełnić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

Zgłoszenie egzaminu na licencję maszynisty:

 • data egzaminu,
 • miejsce jego przeprowadzenia (adres sali egzaminacyjnej),
 • skład komisji egzaminacyjnej,
 • liczba uczestników.

Kopia protokołu z egzaminu na licencję maszynisty:

 • nazwa ośrodka i jego adres,
 • numer identyfikacyjny ośrodka,
 • data egzaminu oraz godziny jego rozpoczęcia i zakończenia,
 • miejsce przeprowadzenia egzaminu (adres sali egzaminacyjnej),
 • data sporządzenia protokołu i miejsce jego sporządzenia (miejscowość),
 • skład komisji egzaminacyjnej wraz ze wskazaniem egzaminatora prowadzącego,
 • liczba uczestników,
 • wykaz uczestników, którzy zdali egzamin, wraz z jego wynikiem,
 • podpisy członków komisji egzaminacyjnej.

Zgłoszenie egzaminu na świadectwo maszynisty:

 • datę egzaminu,
 • miejsce jego przeprowadzenia (adres sali egzaminacyjnej),
 • liczbę uczestników.

Kopia protokołu z egzaminu na świadectwo maszynisty:

 • nazwa ośrodka
 • data egzaminu oraz godziny jego rozpoczęcia i zakończenia,
 • miejsce przeprowadzenia egzaminu (adres sali egzaminacyjnej),
 • data sporządzenia protokołu i miejsce jego sporządzenia (miejscowość),
 • skład komisji egzaminacyjnej wraz ze wskazaniem zespołów do przeprowadzenia obu części egzaminu oraz egzaminatorów prowadzących,
 • liczba uczestników dopuszczonych do poszczególnych części egzaminu,
 • wykaz uczestników, którzy zdali egzamin;
 • wskazanie kategorii i podkategorii świadectwa maszynisty oraz typów pojazdów kolejowych, do prowadzenia których nabyli uprawnienia uczestnicy, którzy zdali egzamin,
 • dane o infrastrukturze kolejowej, które podlegają wpisowi do świadectwa maszynisty (nazwy zarządców infrastruktury, wykaz urządzeń kontrolujących czujność maszynisty i urządzeń kontroli prowadzenia pociągu, stosowanych na tych infrastrukturach, linie/odcinki linii kolejowych obejmujące przejścia graniczne z sąsiednimi państwami),
 • podpisy członków komisji egzaminacyjnej.

Aby wypełnić powyższy obowiązek informacyjny, wystarczy od tej pory skorzystać z systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo (KeB). Przy uzupełnianiu odpowiedniego formularza w module „Zgłoszenia dotyczące szkoleń i egzaminów” system wskaże, których danych brakuje oraz zasygnalizuje, gdy termin na przekazanie zgłoszenia już minął. Użycie tej formy komunikacji sprawi, że tradycyjna wysyłka nie będzie już potrzebna. W przypadku protokołów z egzaminów konieczne będzie załączenie skanów uprzednio wygenerowanych i wydrukowanych dokumentów. Muszą one zawierać podpisy członków komisji egzaminacyjnej. O zachowaniu terminu będzie decydowała data zatwierdzenia formularza w systemie.

Pozostając przy powiadamianiu w dotychczasowy sposób należy pamiętać, że akceptowana jest jedynie forma pisemna lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Tylko kopie protokołów mogą być przesyłane pocztą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu. O zachowaniu wymaganego 14-dniowego terminu decydować będzie data nadania oryginału w formie papierowej lub przesłania na skrzynkę ePUAP lub data nadania oryginału w formie papierowej. Dużym ułatwieniem w tym przypadku będzie założenie konta instytucjonalnego na platformie ePUAP. Więcej na ten temat, można znaleźć na stronie UTK.