Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK ogłaszają drugie konsultacje społeczne ws. zamierzeń inwestycyjnych do 2040 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe po raz drugi organizują konsultacje społeczne dot. dokumentu „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku” i opracowanej prognozy oddziaływania na środowisko.

Fot. Izabela Miernikiewicz / PKP PLK

Dokument ma na celu wskazanie priorytetów rozwoju sieci kolejowej w Polsce poprzez identyfikację projektów inwestycyjnych najlepiej służących osiągnięciu celów wyznaczonych transportowi kolejowemu.

Pierwsze konsultacje społeczne rozpoczęły się 16 października i trwały do 13 listopada 2020 r. Zgłoszonych zostało ponad 500 uwag i opinii.

Niektóre z postulatów zostały uznane za zasadne i konieczne do uwzględnienia w projekcie przygotowywanego dokumentu. Zaktualizowany dokument, w tym lista zamierzeń inwestycyjnych oraz treść prognozy oddziaływania na środowisko, jest ponownie przekazywany do konsultacji społecznych.

Drugie konsultacje rozpoczną się we wtorek 23 marca i potrwają do 12 kwietnia 2021 r.

Możliwość udziału w konsultacjach zapewniają formularze dostępne na stronie internetowej PLKplk-sa.pl/planowane-inwestycje-plk-konsultacje-spoleczne/. Uwagi można również składać drogą pisemną lub osobiście. Dokumenty, których dotyczą konsultacje, są dostępne na stronie:
plk-sa.pl/planowane-inwestycje-plk-konsultacje-spoleczne/.

Celem prognozy odziaływania na środowisko jest identyfikacja i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie. W przypadku możliwości wystąpienia tzw. znaczących oddziaływań na środowisko prognoza powinna wskazać działania minimalizujące.