Aktualności Analizy Tramwaje Wydarzenia

Wspomaganie procesu eksploatacji z wykorzystaniem internetowych baz danych

Operatorzy transportu zbiorowego w miastach realizują plan transportowy organizatorów transportu, dlatego też zarządzanie procesem eksploatacji środków transportu w systemach zbiorowego transportu miejskiego jest kluczowe z punktu widzenia gotowości systemu oraz realizacji pracy przewozowej.

Aby nadzór nad procesem eksploatacji był na właściwym poziomie efektywności przydatne są narzędzia informatyczne wspomagające ten proces. W artykule prezentujemy internetową bazę danych do której dostęp jest możliwy z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego, w dowolnym miejscu na świecie.

Proces eksploatacji środków transportu, jest to ogół procesów dotyczących tych środków w fazie ich eksploatacji. Procesy te można najogólniej podzielić na dwie grupy procesów: sterowane (takie jak: użytkowanie, diagnozowanie, obsługiwanie, naprawianie itp.) i niesterowane (korozja, zużycie, starzenie itp.). Faza eksploatacji (rys.1) jest szczególnie ważną fazą, gdyż to w niej obiekt (środek transportu) realizuje cel, dla którego został wytworzony – zaspokaja potrzebę społeczną. W przypadku wszystkich środków transportu ich celem nadrzędnym jest bezpieczna realizacja zadania przewozowego, aby było to możliwe należy racjonalnie sterować procesem eksploatacji. Przydatne w tym celu są narzędzia wspomagające realizowaną strategię eksploatacyjną.

Rys.1. Fazy istnienia środka transportu

Aby nadzór nad procesem eksploatacji był na właściwym poziomie efektywności przydatne są narzędzia informatyczne wspomagające ten proces

Z punktu widzenia operatora transportu szczególnie istotna jest faza eksploatacji, w której realizowany jest cel istnienia pojazdu poprzez jego użytkowanie i obsługiwanie. Realizacja procesu obsługowego jest szczególnie ważna z punktu widzenia trwałości (żywotności) pojazdu.

UŻYTKOWANIE – jest to proces zaspokajania potrzeb użytkownika (pasażera) poprzez realizację procesu transportowego. Procesowi użytkowania nieodłącznie towarzyszy proces degradacji właściwości obiektu lub nazywając to inaczej: proces zużywania potencjału użytkowego.

OBSŁUGIWANIE – jest to proces mający na celu utrzymanie właściwego poziomu niezawodności środków transportu, poprzez utrzymanie (lub odtworzenie) jego cech użytkowych. W procesie obsługiwania następuje zmiana właściwości obiektu. Jeśli jest to regeneracja właściwości to mamy do czynienia z procesem odtwarzania potencjału użytkowego obiektu. Efektywne sterowanie procesem eksplantacji jest zadaniem kluczowym dla operatorów transportu, na podstawie wieloletniego doświadczenia i historii eksploatacji są oni w stanie budować własne strategie eksploatacyjne poprzez właściwe planowanie i harmonogramowanie obsług. Przydatnym narzędziem w tym celu są bazy danych zawierające szczegółowe informacje o procesie eksploatacji.

Rys.2.
Rys.3. Interfejs oprogramowania Grey Fox


W artykule zostanie zaprezentowana baza danych wykorzystywana przez jednego z operatorów transportu miejskiego w Polsce, której autorem jest serwis realizujący bieżące utrzymanie dla spółki – firma SAATZ. Program GreyFox, bo o nim mowa jest to internetowa baza danych w której rejestrowane są wszelkie niezdatności wykryte przez serwis w trakcie codziennych czynności serwisowych, raportowanych w systemie – rys. 3. Okno raportowania systemu GreyFox.

Na rys. 3. Przedstawiono interfejs oprogramowania GreyFox, jak widać z tego rysunku użytkownik ma możliwość analizy stanu technicznego całego tabor należącego do danego operatora lub przefiltrowanie wozów pod kątem przynależności do danej zajezdni.

Analiza i ocena stanu technicznego taboru jest możliwa z punktu widzenia pojedynczego wozu jak również całego taboru

System na podstawie tworzonych przez użytkownika raportów dziennych tworzy historię wozu, która umożliwia identyfikację najczęściej występujących niezdatności zarówno dla całego taboru jak również poszczególnych wozów. Na rys. 4 i 5 przedstawiono widok zakładki statystki, gdzie widoczny jest udział procentowy uszkodzeń podsystemu klimatyzacji eksploatowanego taboru.

Rys. 4. Widok zakładki statystyki – procentowy udział uszkodzeń poszczególnych podsystemów.
Rys. 5. Widok zakładki statystyki – zestawienie liczbowe uszkodzeń poszczególnych podsystemów.

Jak wspomniano wcześniej analiza i ocena stanu technicznego taboru jest możliwa z punktu widzenia pojedynczego wozu jak również całego taboru. W artykule zaprezentowano wybrane dane dotyczące uszkodzeń kilku podsystemów w celu wskazania możliwości systemu. Zagregowane informacje odnośnie liczby uszkodzeń stanowią względną ocenę stanu technicznego taboru, gdyż nie odnoszą się do wykonanej pracy przewozowej, która jak wiemy ma zasadniczy wpływ na niezawodność i trwałość układów tramwaju. Celem artykułu nie jest ocena niezawodności taboru, lecz analiza możliwości systemu GreyFox. Oczywiście twórcy systemu są otwarci na potrzeby klientów, które czasami z punktu widzenia programisty nie są tak istotne jak z punktu widzenia eksploatatora, lecz współpraca pomiędzy nimi pozwoli na dalsze udoskonalanie systemu.

Jak widać prezentowany system jest ciekawym rozwiązaniem wspomagającym proces eksploatacji w zakresie decyzyjności wyznaczania obsług i napraw zarówno tych planowych oraz bieżących. Ponadto twórcy programu pomyśleli również o naprawach powypadkowych
i ich wycenie. Stworzono w tym celu pakiet FoxSearch, który umożliwia modułową dekompozycję tramwaju w poszczególnych jego partiach – poszycia zewnętrznego, konstrukcji nośnej, elementów wyposażenia itd. Wygląd modułowy FoxSearch’a przedstawiono na rys. 6.

Rys. 6. Widok zakładki do napraw powypadkowych GreyFox’a

Reklama