Aktualności Analizy Tramwaje Wydarzenia

Wspomaganie procesu eksploatacji z wykorzystaniem internetowych baz danych

Operatorzy transportu zbiorowego w miastach realizują plan transportowy organizatorów transportu, dlatego też zarządzanie procesem eksploatacji środków transportu w systemach zbiorowego transportu miejskiego jest kluczowe z punktu widzenia gotowości systemu oraz realizacji pracy przewozowej. Aby nadzór nad procesem eksploatacji był na właściwym poziomie efektywności przydatne są narzędzia informatyczne wspomagające ten proces. W artykule prezentujemy internetową bazę danych do której dostęp jest możliwy z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego, w dowolnym miejscu na świecie. Proces eksploatacji środków transportu, jest to ogół procesów dotyczących tych środków w fazie ich eksploatacji. Procesy te można najogólniej podzielić na dwie grupy procesów: sterowane (takie jak: użytkowanie, diagnozowanie, obsługiwanie, naprawianie itp.) i niesterowane (korozja, zużycie, starzenie itp.). Faza eksploatacji (rys.1) jest szczególnie ważną fazą, gdyż to w niej obiekt (środek transportu) realizuje cel, dla którego został wytworzony – zaspokaja potrzebę społeczną. W przypadku wszystkich środków transportu ich celem nadrzędnym jest bezpieczna realizacja zadania przewozowego, aby było to możliwe należy racjonalnie sterować procesem eksploatacji. Przydatne w tym celu są narzędzia wspomagające realizowaną strategię eksploatacyjną.
Rys.1. Fazy istnienia środka transportu
Aby nadzór nad procesem eksploatacji był na właściwym poziomie efektywności przydatne są narzędzia informatyczne wspomagające ten proces
Z punktu widzenia operatora transportu szczególnie istotna jest faza eksploatacji, w której realizowany jest cel istnienia pojazdu poprzez jego użytkowanie i obsługiwanie. Realizacja procesu obsługowego jest szczególnie ważna z punktu widzenia trwałości (żywotności) pojazdu. UŻYTKOWANIE – jest to proces zaspokajania potrzeb użytkownika (pasażera) poprzez realizację procesu transportowego. Procesowi użytkowania nieodłącznie towarzyszy proces degradacji właściwości obiektu lub nazywając to inaczej: proces zużywania potencjału użytkowego. OBSŁUGIWANIE – jest to proces mający na celu utrzymanie właściwego poziomu niezawodności środków transportu, poprzez utrzymanie (lub odtworzenie) jego cech użytkowych. W procesie obsługiwania następuje zmiana właściwości obiektu. Jeśli jest to regeneracja właściwości to mamy do czynienia z procesem odtwarzania potencjału użytkowego obiektu. Efektywne sterowanie procesem eksplantacji jest zadaniem kluczowym dla operatorów transportu, na podstawie wieloletniego doświadczenia i historii eksploatacji są oni w stanie budować własne strategie eksploatacyjne poprzez właściwe planowanie i harmonogramowanie obsług. Przydatnym narzędziem w tym celu są bazy danych zawierające szczegółowe informacje o procesie eksploatacji.Czytaj dalej >