Wydarzenia

PKP TELKOL: Jest porozumienie w sprawie ZUZP

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce utrudniła prowadzenie negocjacji nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zarząd PKP TELKOL i przedstawiciele Związków Zawodowych nie mogli się spotkać twarzą w twarz i dyskutować o postanowieniach dokumentu, a zaniechanie rozmów nie wchodziło w grę. Dlatego, z uwagi na ten szczególny czas, zdecydowano się na przeprowadzenie szeregu dyskusji za pośrednictwem telekonferencji.

Chcąc zapewnić część uprawnień pracownikom, niezależnie od brzmienia przyszłego Układu pracodawca, jeszcze przed podjęciem negocjacji, podjął decyzję o zagwarantowaniu pracownikom części uprawnień, w niezmienionej formie i wysokości. W tym celu, w wypowiedzeniach zmieniających które, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracodawca zobowiązany był wręczyć pracownikom, zagwarantowane zostało prawo pracowników do:

  • dodatku funkcyjnego,
  • dodatku za staż pracy,
  • deputatu węglowego,
  • gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza.

Powyższe uprawnienia zostały następnie, w niezmienionym brzmieniu, utrzymane w nowym Układzie.

Ponadto, na niezmienionym poziomie utrzymano:

  • dodatek za czynności kierowcy,
  • dodatek budowlany,
  • dodatek wyrównawczy.

W następstwie rokowań pracodawca oraz Związki Zawodowe ustaliły, że nagrody jubileuszowe utrzymane zostaną na poziomie 50% aktualnej wysokości, utrzymane zostało wygaszanie nagrody jubileuszowej do 2025 roku. Natomiast odprawy rentowe lub emerytalne utrzymane zostały na poziomie 60%aktualnej wysokości.

Za zgodą organizacji związkowych zniesiony został dodatek „ponadkodeksowy” za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta oraz dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej (dodatki te będą wypłacane w wysokości określonej w kodeksie pracy). Strona społeczna wyraziła również zgodę na zniesienie dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych lub uciążliwych oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Nowy ZUZP wejdzie w życie 1 sierpnia 2020 r.

W dniu 21 maja 2020 r. strony ustaliły brzmienie Porozumienia w sprawie zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które będzie obowiązywało do 31 grudnia 2021 r.

Pracodawca i Strona Społeczna ustaliły, że w celu monitorowania sytuacji finansowej PKP TELKOL i wpływu realizacji ZUZP na tę sytuację, dokonają oceny aktualnej sytuacji finansowej Spółki i dalszej realizacji przez nią postanowień ZUZP w aktualnej sytuacji ekonomicznej, po upływie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie, tj. w lutym 2021 r. kolejne oceny dokonywane będą nie rzadziej niż raz do roku.

Strona Społeczna zobowiązała się również do odstąpienia do dnia 30 czerwca 2021 r. od podejmowania wszelkich działań prowadzących do zwiększenia bezpośrednio lub pośrednio kosztów funkcjonowania Spółki.

Ponadto, Organizacje Związkowe zapewniły, że do dnia 30 czerwca 2021 r. nie będą podejmowały działań zmierzających do systemowego wzrostu wynagrodzeń oraz powstrzymają się od wszczynania sporów zbiorowych i akcji protestacyjnych, w szczególności związanych z oczekiwaniami płacowymi.

Dodaj komentarz