Wywiady

Potrzebny jest hub kolejowy

Problemem na kolei jest pozyskiwanie nowych pracowników. Jakie metody należy wykorzystać, aby tych pracowników pozyskać?

Rzeczywiście trudno mówić o rozwoju bez profesjonalnych kadr. Spółki z Grupy PKP podejmują różne aktywności, dzięki którym możliwe staje się przede wszystkim wyszkolenie przyszłych pracowników i doskonalenie wiedzy i umiejętności osób już zatrudnionych. Nie mniej ważne jest promowanie zawodów kolejowych i zachęcanie, zwłaszcza młodych osób, by związali swoją karierę zawodową właśnie z koleją. Spółki PKP współpracują z kilkudziesięcioma szkołami kształcącymi na kierunkach o profilach kolejowych. Do najważniejszych form współpracy z sektorem edukacji należy zaliczyć programy stażowe i stypendialne oraz obejmowanie patronatów nad klasami o profilach kolejowych. Spółki Grupy PKP z powodzeniem biorą udział także w targach pracy i praktyk adresowanych do uczniów szkół i wyższych uczelni. Ciekawą zachętą dla młodzieży jest np. wprowadzenie w 2018 roku zniżek na przejazdy pociągami dla stypendystów szkół kolejowych. Dzięki temu stypendyści mogą korzystać z takich ulg, jakie przysługują pracownikom spółek zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.

Rozmawiał RK

MD