Polregio

Precedensowy wyrok KIO ws. przetargu na kolejowe przewozy pasażerskie na Podlasiu [OŚWIADCZENIE POLREGIO]

POLREGIO S.A. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Krajowej Izby Odwoławczej dot. przetargu na kolejowe przewozy pasażerskie w woj. podlaskim. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej zgodził się z większością zastrzeżeń Spółki dot. kryteriów sformułowanych w specyfikacji warunków zamówienia w/w przetargu.

Fot. POLREGIO
Fot. POLREGIO

Najistotniejszą kwestią jest brak zgody na przeniesienie na przewoźników w całości ryzyka wzrostu kosztów w ramach umowy PSC. Ważne jest także wykreślenie nakazu dotyczącego dysponowania taborem nie starszym niż 20 lat. Uwzględnienie zarzutów zgłoszonych przez POLREGIO poprawia konkurencyjność przetargu realizowanego przez województwo podlaskie i daje możliwość zaoferowania usług przewozowych w oczekiwanym przez pasażerów standardzie.

IV pakiet kolejowy całkowicie zrewolucjonizuje polski rynek kolejowy. Tym istotniejsza jest decyzja Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, która powstrzymała próbę wdrożenia niebezpiecznego precedensu przerzucania na operatora całego ryzyka wzrostu kosztów oraz inflacji, zaniżania stawki rekompensaty za pockm, a także uwzględniania warunków zamówienia, które naruszają zasady uczciwej konkurencji i mogą prowadzić do faworyzowania określonych przewoźników. Powyższe czynniki mogłyby bowiem w przyszłości narażać operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na straty.

POLREGIO odwołuje się do KIO. Chodzi o przewozy kolejowe na Podlasiu

Ustalenie limitu rocznego wskaźnika waloryzacji umowy PSC na poziomie co najmniej 20% jest istotny. Na rynku energii trakcyjnej wykorzystywanej przez przewoźników kolejowych doszło do 2,7 krotnego wzrostu cen w latach 2021 – 2024. W tym samym czasie, doszło do wzrostu cen paliwa trakcyjnego (wykorzystywanego w szynobusach) o 37,9%, natomiast wskaźnik skumulowanej inflacji w Polsce w latach 2020-2024 wyniósł 47,6%.

Powyższe czynniki są istotne, gdyż ustawowym organizatorem kolejowych przewozów pasażerskich jest marszałek województwa, a nie operator kolejowy i to on zgodnie z intencją ustawodawcy winien ponosić ryzyko wzrostu kosztów.

KIO przyznała również rację POLREGIO w kwestii wieku taboru. Usunięto zapis dotyczący wieku taboru (nie starszy niż 20 lat), pozostawiając parametry jakościowe taboru, którym będą świadczone usługi w województwie.

Cieszy nas, że Prezes Krajowej Izby Odwoławczej dostrzega, że fundamentalnym celem przetargu na usługi przewozowe jest zapewnienie mieszkańcom regionu nieprzerwanego dostępu do kolejowych przewozów pasażerskich. Natomiast, aby regionalny transport mógł być rzetelnie organizowany, muszą być spełnione określone warunki dla każdego organizatora i operatora, które zagwarantują wysoką jakość świadczenia usług dla pasażera, jednocześnie zapewniając płynność finansową operatora. Deklarujemy pełną gotowość do nieprzerwanego świadczenia usług przewozowych dla mieszkańców woj. podlaskiego i do współpracy w tym zakresie z marszałkiem województwa.

Decyzja Krajowej Izby Odwoławczej wydłuża termin składania ofert o 30 dni od dnia wprowadzenia i publikacji zmian dokumentów zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. POLREGIO ofertę na pewno złoży. Liczymy na rozstrzygnięcie przetargu jeszcze w pierwszej połowie roku.

Dodaj komentarz