Pasażer

Przed nami kolejne spotkanie w ramach “Piątków z UTK”

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza do udziału w spotkaniach „Piątki z UTK”. Na najbliższe, które odbędzie się online 29 maja, są jeszcze wolne miejsca.

W trakcie spotkań poruszane są zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli, zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych, kwestie związane w wprowadzaniem wyrobów kolejowych na rynek, utrzymaniem pojazdów czy licencji maszynisty. Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele następujących komórek:

  • Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości, współpracą z PKBWK);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

Z uwagi na stan epidemii „Piątki z UTK” organizowane są jako wideokonferencje. Sam Urząd Transportu Kolejowego pracuje bez przeszkód.