Analizy

Szyna S49

Badania metalograficzne mikroskopowe dostarczonych szyn wytworzonych z gatunku stali R260 wykonano zgodnie z normą [7], a próbki pobrano według zaleceń zawartych w Warunkach Technicznych Wykonywania i Odbioru Szyn Kolejowych [4]. W wyniku wykonanych badań uwidoczniono w strukturze na przekroju poprzecznym przy powierzchni tocznej główki szyny strukturę perlityczną z wydzieleniami ferrytu (kolor biały) w postaci zamkniętej siatki ferrytu (rys. 6a). Stwierdzono, że siatka ferrytu występuje w paśmie na głębokości do ok. 0,5 mm od powierzchni tocznej główki szyny, a wraz z oddalaniem się od powierzchni tocznej główki siatka wydzieleń ferrytu nie zamyka już wszystkich ziaren (rys. 6b), by w końcu zaniknąć całkowicie (rys. 7).

W pozostałym obszarze mikrostruktury nie stwierdzono obecności wydzieleń ferrytu (rys. 7a). W strukturze badanej szyny nie stwierdzono struktury martenzytu, bainitu lub cementytu (rys. 7b), co jest zgodne z wymogami stawianymi w Warunkach Technicznych Wykonywania i Odbioru Szyn Kolejowych [4]. Na rys. 5 przedstawiono miejsca, z których pobrano próbki do badań na mikroskopie. WNIOSKI Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że dostarczone do badań szyny spełniają warunki zastosowania do budowy torów na bocznicach kolejowych. W wyniku badań mikrostruktury stwierdzono w badanym materiale szyny występowanie jednolitej nieprzerwanej siatki ferrytu na głębokości do 0,5 mm od powierzchni tocznej główki szyny, co wskazuje na prawidłowo przeprowadzoną obróbkę cieplną oraz brak widocznego oddziaływania leżakowania szyny w warunkach naturalnych.