Aktualności

WPRD SA

15 grudnia 2016 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana została spółka Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (WPRD S.A.)

Powstała ona z połączenia byłej Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie (spółka przejmująca) i byłego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. (spółka przejmowana). Nowopowstały podmiot zachował formę prawną spółki przejmującej (spółka akcyjna) a jednocześnie (ze względu na dominujący przedmiot działalności) przyjął nazwę spółki przejmowanej. W ten sposób doszło do połączenia prawie 120-letniej tradycji byłej Elektrowni Chorzów i ponad sześćdziesięcioletnich doświadczeń w dziedzinie drogownictwa spółki WPRD w Katowicach. Podstawowym rodzajem działalności spółki WPRD SA, prowadzonej przede wszystkim na terenie Województwa Śląskiego oraz województw ościennych, jest budowa, modernizacje i utrzymanie dróg kołowych, ulic i placów oraz obiektów mostowych, produkcja mas bitumicznych na wszystkie kategorie ruchu (w tym SMA) oraz mas na zimno typu „MATREX”, wykonywanie usług transportowych i sprzętowych, wykonywanie badań laboratoryjnych mas mineralno – bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

Wyżej wymienione prace spółka realizuje w oparciu o posiadany nowoczesny sprzęt drogowo – budowlany, specjalistyczne pojazdy samochodowe oraz wytwórnię mas bitumicznych typu AMMANN o wydajności 160 ton na godzinę. Wysoko wykwalifikowana kadra jest gwarantem wysokiej jakości i terminowości wykonania zlecanych zadań. spółka z powodzeniem weszła na rynek usług na rzecz kolejnictwa realizując między innymi remonty dworców kolejowych, m.in. w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Kędzierzynie Koźlu. Kierunek ten spółka konsekwentnie rozwija, a wyrazem tego jest ambitny program rozwoju usług na rzecz kolei. Drugim obszarem aktywności gospodarczej jest szeroko rozumiana elektroenergetyka. Samodzielnie WPRD SA prowadzi, w oparciu o posiadaną stację 110 kV i sieć średnich napięć, dystrybucję energii elektrycznej. Natomiast we współpracy ze spółką zależną – Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Białymstoku Sp. z o.o., wykorzystując posiadany zespół kompetentnych fachowców i wyposażenie, wykonuje usługi w zakresie budowy, modernizacji oraz remontów sieci i obiektów elektroenergetycznych, także wysokonapięciowych.