Wywiady

Działania spółek holdingu będą spójne

Dr Mirosław Antonowicz zdradził redakcji stan przygotowań do powołania holdingu PKP oraz rozwiał obawy dotyczące współpracy na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Raport Kolejowy: Panie Prezesie, koncepcja Holdingu PKP wzbudza spore zainteresowanie w świecie kolejowym. Na jakim etapie znajduje się ten projekt?

Mirosław Antonowicz: Grupa PKP pracuje obecnie nad dokumentami niezbędnymi do powołania oraz późniejszego funkcjonowania struktury holdingowej. Nadrzędnym dokumentem określającym tworzenie, organizację i funkcjonowanie holdingu będzie „Karta Grupy PKP”. Dokument ten jest w zaawansowanym procesie uzgadniania w ramach Grupy PKP. W niedługiej perspektywie możliwe będzie formalne procedowanie również pozostałych dokumentów w celu uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych. Po zakończeniu tego procesu w przyszłym roku będzie można mówić już o holdingu PKP. Struktura holdingowa jest jednym z zamierzeń organizacyjnych PKP S.A., które usprawni zarządzanie całą grupą spółek kolejowych. Polityka rozwoju kolei będzie tworzona wspólnie ze spółkami Grupy PKP i koordynowana przez PKP S.A. Przywrócenie PKP S.A. roli integratora szeroko rozumianej branży kolejowej umożliwi koordynację procesów inwestycyjnych, utrzymaniowych i przewozowych (np. układanie oferty dla pasażera, której elementem jest wspólny bilet). W rezultacie, działania spółek holdingu będą spójne, co pozwoli na uzyskiwanie optymalnych efektów ekonomicznych.

RK: Nie będzie to jednak, jak uważa wielu obserwatorów, powrót do stanu sprzed kilkunastu lat?

MA: Utworzenie struktury holdingowej pozwoli na integrację działań spółek kolejowych w celu zapewnienia jak najwyższego standardu usług świadczonych przez Grupę PKP. Nowa struktura usprawni proces zarządzania strategicznego w Grupie PKP i umożliwi zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego. Niezbędne jest wdrożenie odpowiednich narzędzi zarządzania Grupą PKP we wszystkich etapach procesu zarządczego, przy zachowaniu autonomiczności poszczególnych spółek. Nowa struktura nie odbierze samodzielności spółkom, a wykorzystane zostaną możliwości współdziałania. Ponadto działania podejmowane przez PKP S.A. w kierunku stworzenia skutecznych narzędzi zarządzania Grupą PKP na zasadzie holdingu zachowują pełną zgodność z zapisami IV pakietu kolejowego.
Na przestrzeni ostatnich lat w Europie obserwuje się tendencję do wewnątrzsektorowego konsolidowania narodowych przedsiębiorstw kolejowych i ich majątków. Silne, skonsolidowane grupy kolejowe istnieją już w największych krajach Unii Europejskiej m.in. we Francji, Niemczech i Austrii. We Francji – SNCF – po 17 latach działalności w strukturze rozdzielonej zdecydowały się na powrót do modelu zintegrowanego. Największym holdingiem kolejowym w Europie jest Grupa DB. Zgodnie z modelem funkcjonującym w Niemczech dominująca spółka-matka DB AG ze 100% udziałem państwa pełni nadzór nad spółkami podległymi podzielonymi na trzy obszary biznesowe: infrastruktura, transport pasażerski, transport i logistyka. DB AG koordynuje działalność grupy w dziedzinie finansów, controllingu, strategii, prawa i dostosowania do norm unijnych, personelu, środowiska, innowacji i zarządzania nieruchomościami. Holding zintegrowany jest personalnie poprzez udział członków zarządu spółki-matki w radach nadzorczych podległych podmiotów.