Aktualności

Ambitna strategia Grupy PKP CARGO

Pozycja lidera rynku w obszarze Trójmorza i na unijnym odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku oraz znaczny wzrost udziałów na polskim rynku – to główne cele zapisane w strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023.

Strategia jest oficjalnym dokumentem Grupy i została przyjęta przez radę nadzorczą PKP CARGO. Jej oficjalna prezentacja odbyła się 6 grudnia w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w obecności mediów i analityków giełdowych.
Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A., przypomina, że zapowiadał przygotowanie aktualizacji strategii Grupy PKP CARGO w momencie obejmowania swojego stanowiska w marcu br. – Jest to dla nas kluczowy dokument, wskazuje główne kierunki działań Grupy PKP CARGO. Strategia ma także konsolidować Grupę, spowodować, że ludzie będą się utożsamiali z naszą organizacją – podkreśla Czesław Warsewicz. Prezes wskazuje, że dokument odpowiada na wyzwania stojące przed PKP CARGO. – Dostosowujemy się do sytuacji na rynku. Dostrzegamy wymagania, jakie stawia przed nami globalizacja, a jednocześnie staramy się jak najlepiej wykorzystać rosnące znaczenie Polski w Europie, nasz wzrost gospodarczy i położenie Polski na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków handlowych – argumentuje Czesław Warsewicz.

Lider na torach

 Do czego ma dążyć przedsiębiorstwo? Grupa PKP CARGO chce być środkowoeuropejskim liderem w przewozach kolejowych dzięki uzyskaniu dominującej pozycji w obszarze Trójmorza i na unijnym odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku – to wizja wokół której koncentruje się strategia. Kluczem do osiągnięcia tego celu będzie zaś „realizowanie kompleksowej usługi logistycznej na rynku kolejowych przewozów towarowych i usług intermodalnych dającej pozycję dostawcy pierwszego wyboru”.
Strategiczny cel numer 1, czyli liderowanie na rynku przewozowym Trójmorza i na NJS, dotyczy zarówno pracy przewozowej oraz masy transportowanych ładunków. Grupa chce go osiągnąć najpóźniej w 2023 roku, a w latach 2023-2038 ta pozycja ma być umacniania. Chodzi w tym przypadku przede wszystkim o przewozy kontenerowe, gdyż na rynki widać rosnącą liczbę kontenerowców, które zawijają do portów nad Bałtykiem, Morzem, Czarnym i Adriatyckim, skąd ładunki trzeba przewozić po całej Europie. W praktyce Trójmorze trzeba poszerzyć o Morze Egejskie, gdzie intensywny ruch odbywa się na linii ChinyGrecja. Chińczycy dzierżawią port w Pireusie i planują kolejne podobne inwestycje.
Innymi słowy, PKP CARGO zrywa w strategii z obrazem spółki jako przewoźnika kolejowego, który tylko przyjmuje i realizuje zlecenia na transport pociągami różnych rodzajów ładunków. Grupa musi rozszerzać profil działalności, aby wcielić w życie cele zapisane w strategii. – Dlatego istotne będzie dążenie do uczynienia z PKP CARGO wyspecjalizowanego operatora logistycznego, który realizuje kompleksowe usługi, zwłaszcza w sektorze intermodalnym, czyli obsługuje ładunki „od drzwi do drzwi” – wyjaśnia Czesław Warsewicz.
Uzupełnieniem transportów morskich jest lądowy NJS. W ciągu najbliższych lat oczekiwany jest dalszy znaczny wzrost liczby pociągów pokonujących tę trasę – w 2018 roku Chiny wysłały około 5 tysięcy składów. Grupa PKP CARGO chce być mocniej obecna na obu szlakach, jak wspomniano wcześniej – nie tylko jako przewoźnik kolejowy, ale w roli wyspecjalizowanego operatora logistycznego.
Jednocześnie strategia zakłada rozwój PKP CARGO na rynku polskim – w 2023 roku planowane jest zwiększenie udziałów rynkowych do 65% pod względem pracy przewozowej. Obecnie ten udział wynosi około 50 proc. – Ten cel chcemy osiągnąć zarówno dzięki wzrostowi organicznemu, jak i przejęciom innych podmiotów – wyjaśnia Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. I dodaje, że gdyby zrezygnować z przejęć, wówczas proces zdobywania kolejnych segmentów rynku znacznie by się wydłużył. Prezes Warsewicz zapewnia jednocześnie, że akwizycje na pewno nie będą się odbywały kosztem pogorszenia wskaźników finansowych Grupy.

Cele i środki ich realizacji

 Strategia zawiera listę celów krótkookresowych, jakie ma w ciągu kolejnych lat realizować PKP CARGO. To m.in.:
• Stworzenie najbardziej konkurencyjnej oferty dla partnerów biznesowych na Nowym Jedwabnym Szlaku na obszarze Unii Europejskiej i w obszarze „Trójmorza”,
• Coroczny wzrost efektywności operacyjnej mierzony wskaźnikami KPI,
Utrzymanie tempa wzrostu ceny akcji wyższego od wzrostu wartości WIG30 i
• Coroczny zysk netto na poziomie minimum 5% przychodów od 2019 r. i minimum 8% przychodów od 2023 r.
Osiągniecie celów strategicznych będzie zaś oparte na realizacji 13 zadań zapisanych w trzech filarach.
Pierwszy filar to „wzrost”. Ma on się odbywać m.in. przez wzrost organiczny i nieorganiczny na rynku krajowym. Istotne jest również Skoordynowanie ekspansji zagranicznej przez spółki Grupy, oraz rozwój innowacji. W tym filarze ujęto również zadanie dostosowania oferty w celu integracji łańcucha dostaw do klienta.
Drugi filar to „efektywność operacyjna”. Mają ją zapewnić cyfryzacja i informatyzacja, optymalizacja procesów przewozowych i zarządzania majątkiem Grupy PKP CARGO oraz optymalizacja zasobów taborowych i procesów utrzymaniowych.
I trzeci filar – efektywność organizacyjna. Jego realizacji będą służyć z kolei optymalizacja procesów decyzyjnych oraz dostosowanie struktury Grupy do nowych zadań, rozwój kultury organizacyjnej, kapitału ludzkiego oraz zarządzania opartego na celach (MBO), a także przyjęcie polityki zarządzania projektami oraz powołanie centralnej jednostki PMO.
Plany te odpowiadają oczekiwaniom akcjonariuszy, tym bardziej, że strategia zakłada, iż od 2019 roku coroczny zysk netto Grupy będzie na poziomie minimum 5 proc. przychodów, a od 2023 roku ten wskaźnik wzrośnie do minimum 8 proc. przychodów. Ponadto zakładane jest utrzymanie tempa wzrostu ceny akcji wyższego od wzrostu wartości indeksu WIG30.

Program już realizujemy

 Prezes Czesław Warsewicz podkreśla, że 2018 rok był nie tylko okresem podjęcia prac nad przygotowaniem strategii na kolejnych pięć lat. To już był czas, gdy zaczęto wdrażać pewne rozwiązania, które stały się priorytetami w omawianym dokumencie. Poprawa organizacji pracy, procesów przewozowych, podniesienie poziomu konkurencyjności na rynku, przyciąganie klientów ofertami coraz lepszymi dla nich również pod względem ceny – te czynniki w głównej mierze przyczyniły się do tego, że Grupa PKP CARGO może się pochwalić znakomitymi wynikami finansowymi.
Przychody po trzech kwartałach obecnego roku wyniosły 3,84 mld zł, a więc były wyższe o 11 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Trzeba zaznaczyć, że poziom przychodów był najwyższy od 2013 roku, czyli od momentu wejścia PKP CARGO S.A. na giełdę. To samo można powiedzieć o EBIDTA (702 mln zł). Strategia stawia przed Grupą zadanie nie tylko utrzymanie znakomitych wyników ale i ich poprawę. I tak, np. zysk netto ma wynosić od 2019 roku minimum 5 proc. przychodów, a od 2023 roku minimum 8 proc.

Dobre wyniki finansowe

PKP Cargo chwali się także doskonałymi danymi finansowymi po dziewięciu miesiącach 2018 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. Grupa zanotowała wynik netto na poziomie 194 mln zł. To wzrost aż o 275% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku.
Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 3,84 mld zł przychodów operacyjnych, co oznacza wzrost o 11 proc. w stosunku do tego samego okresu 2017 roku (3,46 mld zł). To także najwyższy wynik osiągnięty przez Grupę od 2013 roku. Rekordowa jest EBITDA, wskaźnik ten wyniósł 702 mln zł, co oznacza wzrost aż o 32% w stosunku do wyniku osiągniętego w ub.r. (532 mln zł). Po dziewięciu miesiącach zanotowano znaczący wzrost wyniku netto z 52 mln zł w 2017 roku do 194 mln zł w 2018. Pod kontrolą pozostają koszty jednostkowe Grupy, które po trzech kwartałach wzrosły tylko o 4,6% przy jednoczesnym wzroście przychodów jednostkowych aż o 9,3%.
– Przede wszystkim nasze rezultaty są wypadkową podnoszenia konkurencyjności na rynku logistycznym, co przyciąga klientów, i poprawy naszej efektywności – zaznaczył Czesław Warsewicz
Dodał również, że:
– Chciałbym zauważyć, że według danych GUS w sierpniu i wrześniu PKP CARGO zanotowało wzrost masy przewiezionych ładunków, podczas gdy cały rynek kolejowy borykał się ze spadkiem transportów.
Warto zauważyć, że korzystne dla Grupy PKP CARGO są także wyniki finansowe osiągnięte w samym trzecim kwartale 2018 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. Przychody operacyjne wzrosły z 1,19 mld zł do 1,33 mld zł. Znacząco wyższa była także EBITDA – ze 199 mln zł do 279 mln zł. Ale znaczące wzrosty rok do roku, to nie jedyne dobre wiadomości finansowe – wyniki w okresie lipiec-wrzesień 2018 roku są jednocześnie najwyższymi wartościami kwartalnymi osiągniętymi przez Grupę od 2013 roku, czyli od momentu wejścia PKP CARGO na giełdę. W miesiącach lipiec-wrzesień Grupa odnotowała także znaczny wzrost wyniku netto (z 32 mln zł do 105 mln zł).
Grupa PKP CARGO w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 roku przewiozła w sumie 90,7 mln ton towarów (+3,0% r/r). Do wzrostu przewozów najmocniej przyczynił się pobudzony popyt na kruszywa i materiały budowlane (+23,2%) oraz dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych (+18,3%).
– Klienci mogą być pewni, że współpracując z PKP CARGO mają za partnera wiarygodnego operatora logistycznego. Radzimy sobie doskonale z zadaniami przewozowymi pomimo wielu wyzwań stojącymi przed nami – dodaje prezes Warsewicz.

Dodaj komentarz