Raport z Polski

Łączność GSM-R a zmiana terminu wejścia w życie IV pakietu kolejowego

Montaż urządzeń pokładowych systemu GSM-R na pojazdach dopuszczonych do eksploatacji przed 31 października 2020 r. nie wymaga uzyskania nowego zezwolenia. Stosowanie wytycznych dotyczących kwalifikacji modernizacji pojazdów kolejowych (w tym montażu radiotelefonu w standardzie GSM-R) wynikających z pkt 7.2.1a zmienionej TSI „Sterowanie” dla pojazdów eksploatowanych wyłącznie na polskiej sieci kolejowej do 31 października 2020 r. nie jest obligatoryjne.

W takim przypadku konieczne jest natomiast przeprowadzenie procesu weryfikacji WE przez wybraną jednostkę notyfikowaną oraz sporządzenie przez podmiot wprowadzający modyfikację deklaracji weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe” lub jej aktualizacji, jeśli podmiot ten dysponuje już stosowną deklaracją.

OD 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Modyfikacja dokonana po wejściu w życie IV pakietu kolejowego wiązać będzie się z obowiązkiem uzyskania nowego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, zgodnie z wymaganiami zmienionej TSI „Sterowanie”. Każda zmiana związana z radiem GSM-R, zgodnie z tabelą 7.1 zmienionej TSI CCS, wpłynie na zasadnicze cechy konstrukcyjne i w efekcie wiązać będzie się z koniecznością uzyskania nowego zezwolenia.

W takim przypadku, po doposażeniu pojazdów w urządzenia pokładowe systemu GSM-R posiadacz zezwolenia zobowiązany będzie wystąpić do Prezesa UTK z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia. Weryfikacja WE pojazdu obejmować będzie część głosowej łączności radiowej podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe”.

Źródło: UTK