Raport z Polski

Łączność GSM-R a zmiana terminu wejścia w życie IV pakietu kolejowego

Przesunięcie wejścia w życie filaru technicznego IV pakietu kolejowego na 31 października 2020 r. zmienia również termin związany z montażem radiotelefonów GSM-R bez obowiązku uzyskania nowego zezwolenia – informuje Urząd Transportu Kolejowego. Doposażenie pojazdu kolejowego w urządzenia radiowej łączności głosowej GSM-R przed 31 października 2020 r. nie wymaga uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Po tej dacie, czyli wejściu w życie w Polsce IV pakietu kolejowego, konieczne będzie uzyskanie takiego zezwolenia.

Nowa cyfrowa łączność GSM-R zastąpi dotychczas stosowane VHF 150 MHz do końca 2024 r.

Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie nowe, odnawiane i modernizowane pojazdy trakcyjne (lokomotywy oraz elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne) przeznaczone do eksploatacji na głównej sieci kolejowej muszą być wyposażane w urządzenia pokładowe systemu łączności GSM-R. Obowiązek uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie od eksploatacji po doposażeniu pojazdu kolejowego w systemy zgodne z GSM-R zależny jest przede wszystkim od momentu wprowadzania tej modyfikacji. Datą graniczną w związku z przesunięciem wejścia w życie IV pakietu kolejowego jest 31 października 2020 r.

DO 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Montaż urządzeń pokładowych systemu GSM-R na pojazdach dopuszczonych do eksploatacji przed 31 października 2020 r. nie wymaga uzyskania nowego zezwolenia. Stosowanie wytycznych dotyczących kwalifikacji modernizacji pojazdów kolejowych (w tym montażu radiotelefonu w standardzie GSM-R) wynikających z pkt 7.2.1a zmienionej TSI „Sterowanie” dla pojazdów eksploatowanych wyłącznie na polskiej sieci kolejowej do 31 października 2020 r. nie jest obligatoryjne.

W takim przypadku konieczne jest natomiast przeprowadzenie procesu weryfikacji WE przez wybraną jednostkę notyfikowaną oraz sporządzenie przez podmiot wprowadzający modyfikację deklaracji weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe” lub jej aktualizacji, jeśli podmiot ten dysponuje już stosowną deklaracją.

OD 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Modyfikacja dokonana po wejściu w życie IV pakietu kolejowego wiązać będzie się z obowiązkiem uzyskania nowego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, zgodnie z wymaganiami zmienionej TSI „Sterowanie”. Każda zmiana związana z radiem GSM-R, zgodnie z tabelą 7.1 zmienionej TSI CCS, wpłynie na zasadnicze cechy konstrukcyjne i w efekcie wiązać będzie się z koniecznością uzyskania nowego zezwolenia.

W takim przypadku, po doposażeniu pojazdów w urządzenia pokładowe systemu GSM-R posiadacz zezwolenia zobowiązany będzie wystąpić do Prezesa UTK z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia. Weryfikacja WE pojazdu obejmować będzie część głosowej łączności radiowej podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe”.

Źródło: UTK

Dodaj komentarz