Wywiady

NCBR przyczynia się do innowacji

Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Programami Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, naświetlił działania Centrum w sektorze transportu kolejowego.

Raport Kolejowy: Proszę naświetlić  najważniejsze cele Narodowego  Centrum Badań i Rozwoju?

Piotr Pryciński: Najistotniejszym celem  funkcjonowania NCBR jest oferowanie  przez Centrum wsparcia dla  polskich jednostek naukowych oraz  polskich przedsiębiorstw w rozwijaniu  ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania  rozwiązań opartych  na wynikach badań naukowych. Tylko  takie podejście gwarantuje późniejsze  wykorzystanie wyników prac badawczych  w praktyce gospodarczej. Oferowane  przez Centrum środki mają  na celu nadanie impulsu rozwojowego  polskiej gospodarce. Programy  i projekty wdrażane przez NCBR  przyczyniają się do opracowywania  innowacyjnych technologii, usług  i produktów, z których korzysta całe  społeczeństwo. Obecnie Centrum  zajmuje się m.in.: uruchamianiem  nowych programów, upraszczaniem  procesu aplikacji o dofinansowanie  oraz usprawnianiem procesów kontraktacji  środków.

RK: Jakie są najważniejsze programy  skierowane do sektora transportowego,  przede wszystkim kolejowego?

PP: Wśród programów skierowanych  dla sektora transportowego należy  wymienić program sektorowy INNOMOTO  oraz program sektorowy  INNOTABOR. W ramach I konkursów  w obu tych programach do Centrum  wpłynęło 100 wniosków na łączną  kwotę wnioskowanego dofinansowania  ponad 570 mln zł. Budżet Centrum  w obu konkursach wyniósł blisko 450  mln zł. Powyższe dowodzi, iż firmy  z branży transportowej poszukują  środków na zwiększenie innowacyjności  oferowanych przez siebie  produktów lub usług. Należy wspomnieć,  iż kolejne konkursy w ramach  programu INNOTABOR i INNOMOTO  planowane są na rok 2018. W chwili  obecnej trwa kontraktacja środków  dla 13 projektów INNOTABOR oraz  ocena merytoryczna wniosków złożonych  w programie INNOMOTO.  W III kwartale br. Centrum wraz  z PKP PLK SA planuje uruchomienie  konkursu w ramach Wspólnego  Przedsięwzięcia. Budżet programu  wynosi 50 mln zł, a o dofinansowanie  projektów związanych z infrastrukturą  kolejową będą mogły ubiegać się  konsorcja naukowo-przemysłowe.  W ofercie Centrum znajduje  się wiele programów o charakterze  horyzontalnym, finansowanych w ramach  POIR. Należy tu wymienić  m.in. program Szybka Ścieżka  oraz Projekty Aplikacyjne.  Tylko w tych mechanizmach  w roku 2017 Centrum  będzie dysponowało  budżetem na poziomie  ponad 3,5 mld zł.  Są to środki, o które  mogą ubiegać się  firmy reprezentujące  także transport  kolejowy. Na uwagę zasługują także  Regionalne Agendy Naukowo Badawcze  (RANB), program wdrażany  w ramach POIR. W ramach RANB  w roku 2017 możliwe jest aplikowanie  o środki w kwocie 340 mln zł w ramach  zagadnień związanych z rozwojem  zrównoważonego transportu.

RK: Ile rodzimych firm z sektora kolejowego  skorzystało do tej pory, a ile  ma szanse skorzystać ze wsparcia  NCBR?

PP: Centrum od 2007 r sfinansowało  ponad 320 projektów na kwotę ponad  2 mld zł, których tematyka dotyczyła  transportu. W odniesieniu do transportu kolejowego przyznaliśmy dofinansowanie  na poziomie ponad 300  mln zł dla 47 projektów z udziałem  ponad 30 firm z branży kolejowej. Mając  na uwadze planowane konkursy  w ramach programu sektorowego  INNOTABOR, wspólnego przedsięwzięcia  NCBR, PKP PLK SA oraz  programów horyzontalnych liczba  rodzimych firm z sektora kolejowego  wspartych środkami NCBR na pewno  się zwiększy.

RK: Na jakie aspekty zwracacie  szczególna uwagę przy wyborze  takich firm?

PP: Wnioski składane do NCBR  w ramach wszystkich wdrażanych  programów poddawane są ocenie  formalnej i merytorycznej. Staramy  się, by liczba wniosków odrzucanych  z przyczyn formalnych była jak najmniejsza.  W kontekście opracowywania  poprawnego formalnie wniosku  konieczne jest zapoznanie się  z dokumentacją i zasadami konkursu  opublikowanymi na stornach NCBR.  Organizujemy spotkania informacyjne  dla Wnioskodawców, uruchamiamy  komunikację mailową dla potencjalnych  wnioskodawców, staramy  się wyjaśnić wszelkie wątpliwości  na etapie opracowywania wniosków.  W odniesieniu do zawartości merytorycznej  wniosków Centrum zwraca  uwagę m.in. na zgodność wniosku  z zakresem tematycznym konkursu.  Tego typu weryfikacja występuje np.  w programach sektorowych. Wnioski,  które nie wpisują się w zakres merytoryczny  stanowiący załącznik do regulaminu  przeprowadzania konkursu,  są oceniane negatywnie. Innymi kryteriami,  na które eksperci oceniający  wnioski zwracają szczególną uwagę  są m.in. adekwatność prac planowanych  do realizacji, by osiągnąć zakładane  cele, zespół badawczy i zasoby  techniczne planowane do realizacji  projektu, nowość rezultatów projektu,  zapotrzebowanie rynkowe oraz  opłacalność z wdrożenia. Ważne  jest zatem, by przed rozpoczęciem  przygotowywania wniosku przeprowadzić  analizę, czy wniosek jest zgodny  z poszczególnymi kryteriami oceny  merytorycznej, a przede wszystkim  z zakresem merytorycznym danego  konkursu, jeśli konkurs jest dedykowany  konkretnej branży.

RK: Był Pan gościem konferencji telematyka  i informatyka na kolei. Czy  takie spotkania są potrzebne i jakie  korzyści może firma wynieść z obecności  przedstawiciela NCBR?

PP: Spotkania branżowe są dobrą  okazją do zaprezentowania oferty  NCBR w zakresie środków, które  przedsiębiorcy mogą pozyskać dla  zapewnienia firmie rozwoju. Coraz  częściej przedsiębiorcy starają się  poszukiwać przewag na rynku poprzez  wykorzystanie wyników prac  badawczych i rozwojowych. Obecnie  niskie koszty pracy nie zawsze okazują  się być wystarczającą formą konkurencji  na rynku. Swoją obecnością  na tego typu spotkaniach staramy się  zachęcać firmy do aplikacji o środki  na rozwój oraz staramy się zachęcić  przedsiębiorców do współpracy z polskimi  ośrodkami naukowymi.

Rozmawiał RK

Reklama