Analizy

Pasażerskie systemy wsparcia logistycznego

Szerzej na temat czasu w transporcie: zob. I. Tarski, Czas w procesie transportowym, WKiŁ Warszawa, 1976, s. 11-13 oraz 23-32. 13 Ibid., s. 33-36 14 Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 15 M.Chaberek, ibid., s. 26

Literatura:

 1. M. Chaberek, Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, ISBN 83-7326-075-7
 2. M. Chaberek, Logistyczne centra obsługi pasażerów w Polsce, [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Cz. XII. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego „Ekonomika Transportu i Logistyka”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ISSN 0208-4821
 3. Koncepcja funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w obsłudze transportowej obszaru metropolitalnego oraz integracji transportu publicznego w obszarze metropolitalnym i regionie, w tym integracji taryfowo-biletowej na obszarze OMT oraz zasad rozliczeń pomiędzy jej uczestnikami, praca zbiorowa pod red. H. Kołodziejskiego, Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-922034-6-9
 4. A. Romanowicz, Dworce i przystanki kolejowe, Arkady, 1970 r.
 5. I. Tarski, Czas w procesie transportowym, WKiŁ Warszawa, 1976 r.
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1371/2007 z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
 7. Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się (TSI-PRM)
 8. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. Nr 915)
 9. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.)
 10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1321 z późn. zm.)
 11. Wytyczne Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 19 marca 2013 r. Obsługa osób o ograniczonej możliwości poruszania się na rynku pasażerskich usług kolejowych, www.utk.gov.pl