Wywiady

Piotr Majerczak, PKP PLK: Poszukujemy nowoczesnych rozwiązań [WYWIAD]

Wywiad z Piotrem Majerczakiem, członkiem zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektorem ds. utrzymania infrastruktury o szansach kolei na osiągnięcie neutralności klimatycznej i współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Unia Europejska postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Droga polskiej kolei do neutralności klimatycznej wymaga inwestycji nie tylko w tabor, ale również w infrastrukturę kolejową. Jakie rozwiązania zmniejszające zużycie energii są realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.?

Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie kolejowym jest jednym z wyzwań stawianych całemu sektorowi kolejnictwa, w tym także największemu zarządcy sieci kolejowych, którym są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wpisujemy się w proekologiczne trendy. Od 2014 roku realizujemy Program poprawy efektywności energetycznej (PPEE). Środki dedykowane na ten cel tylko w ramach przedmiotowego programu to około 2-3 mln zł rocznie.

Wiodącym działaniem jest wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na nowoczesne w technologii LED w ramach bieżącego utrzymania, co pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej bez pogorszenia parametrów świecenia, oraz zmniejszyć koszty energii. Sieć kolejową oświetla już ponad 37 tys. LED-ów. W ramach PPEE zabudowujemy układy kompensacji mocy biernej, które spowodowały poprawę parametrów zasilania urządzeń, ale też umożliwiły redukcję opłat za energię elektryczną. Spółka od 2016 r. montuje instalacje fotowoltaiczne.

Bardzo ważnym działaniem jest poprawa właściwości energetycznych budynków. Przeprowadzane są m.in. termomodernizacje, wymiana instalacji grzewczych oraz kotłów, modernizacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wymienione działania poprawiają też znacząco warunki pracy.

PLK współpracują także z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie przedsięwzięcia Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej?

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju poszukujemy nowoczesnych rozwiązań, które usprawnią proces utrzymania infrastruktury kolejowej, poprawią poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zwiększą efektywność energetyczną i ekologiczny charakter kolei. W ramach przedsięwzięcia BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej, realizujemy projekty badawczo – rozwojowe dotyczące poprawy efektywności energetycznej.

To m.in. „Opracowanie innowacyjnej metodologii zarządzania infrastrukturą oświetleniową na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” Efektem projektu będą opracowane wytyczne projektowania i budowy innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową na sieci zarządzanej przez PLK oraz inwentaryzacja, zakończona audytem energetycznym dla około 110000 szt. opraw oświetleniowych.

Wdrożenie projektu może przyczynić się do ograniczenia i zużycia energii na potrzeby oświetlenia zewnętrznego nawet o 70%. Celem projektu „Opracowanie innowacyjnej metodologii zabudowy paneli fotowoltaicznych w ekranach akustycznych na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” jest przygotowanie innowacyjnej metody wykorzystania odnawialnego źródła energii – wytworzenia energii elektrycznej z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu ekranu akustycznego. Oczekiwanym rezultatem prac badawczo- -rozwojowych jest stworzenie nowego, nieistniejącego na rynku produktu – modułu fotowoltaicznego przeznaczonego do zabudowy na podłożu elastycznym wraz z powłoką samoczyszczącą.

Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacje linii kolejowych wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu. Czy możemy powiedzieć, że również prace utrzymaniowe uwzględniają rozwiązania zwiększające efektywne wykorzystanie energii i poszanowania środowiska?

Oczywiście, rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną kolei podejmowane są zarówno w ramach inwestycji jak i utrzymania. Przykładem może być sukcesywne montowanie oświetlenia LED czy paneli fotowoltaicznych na infrastrukturze kolejowej. Pamiętajmy, że projekty inwestycyjne jak i prace utrzymaniowe realizowane są z przestrzeganiem wymagań prawnych i poszanowania środowiska. Działania prowadzone są z uwzględnieniem aktualnych środków i możliwości technologicznych przyczyniających się do poprawy jakości świadczonych usług i zmniejszenia uciążliwości dla środowiska naturalnego.

Dodaj komentarz